-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Petice
- -
- Zastupitelstvu hlavního města Prahy

PETICE „Za zelené Trojmezí“

Do této chvíle podepsalo 3354 lidí
(On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a dodejte jej prosím osobně do připravených schránek na Toulcově dvoře, či poštou na adresu: Ing. Jan Chvátal, Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1, 102 00 Praha 10, tak aby došly do úterý 24.3.2009! K TOMTO DATU JE TŘEBA PETICI ODEVZDAT!!!
S případnými připomínkami k petici se prosím obracejte na autory podpisové akce, nikoliv na Econnect.

Vážně znepokojeni aktuálními snahami o plošnou zástavbu v lokalitě Trojmezí a omezení plochy přírodního parku Hostivař - Záběhlice se níže podepsaní občané v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním obracejí na zastupitelstvo hlavního města Prahy ve věci veřejného zájmu.

Rada městské části Praha 10 přijala dne 25.2.2009 usnesení číslo 157 „K podnětu městské části Praha 10 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Trojmezí“, na jehož základě bylo území Trojmezí zařazeno do „Seznamu celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, pořizovaných v samostatném režimu pořizování“.

S tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasíme z těchto důvodů:

 • naprosto neodráží současné znění projednávaného Konceptu nového územního plánu hl. města Prahy, Územně analytických podkladů ani Zásad územního rozvoje,
 • rozsahem plánované zástavby ohrožuje většinu západní části přírodního parku Hostivař – Záběhlice,
 • rozsah plánované zástavby je mnohonásobně vyšší, než v předchozích dokumentech Městské části Praha 10 (Usnesení RMČ P10 č. 220 ze dne 19.4.2004 „K návrhu na změnu Úpn SÚ HMP na území tzv.„Trojmezí“ a „Podněty pro území městské části Praha 10 ke zpracování nového územního plánu hl.m. Prahy“ ze dne 15.11.2007),
 • upřednostňuje zájmy developerů, spekulujících s pozemky, nerespektuje veřejný zájem respektovaný v této lokalitě především zájmy ochrany přírody a rekreace.

My níže podepsaní, proto na základě § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze požadujeme, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo na svém jednání o usnesení Rady HMP č. 270 ze dne 10.3.2009 tyto záležitosti:

 1. Vyřadilo změnu 1175, uvedenou v příloze č. 1 k tomuto usnesení ze „Seznamu celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, pořizovaných v samostatném režimu pořizování“ a umožnilo projednávání budoucího funkčního uspořádání lokality Trojmezí ve standardním procesu při schvalování nového územního plánu.
 2. Respektovalo při projednávání územního plánu či jeho změn v lokalitě Trojmezí tyto požadavky:
  1. rozhodovalo pouze na základě komplexně zpracované a s veřejností projednané územní studie, která bude brát v úvahu i širší územní vztahy
  2. vymezilo široké údolí Botiče, které je součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice, včetně chráněných přírodně-krajinných hodnot, jako nezastavitelné území a neomezilo plochu přírodního parku.
  3. zachovalo dostatečné plošné rezervy pro rekreační zázemí přilehlých sídlišť,
  4. ochránilo  panoramatické pohledy z centra Prahy a z dalších významných pohledových stanovišť, ochránilo „zelený“ rámec hostivařského lesoparku,
  5. zachovalo terénní deprese a údolnice drobných vodních toků bez zástavby,
  6. respektovalo kapacitní limity dopravního systému ve spádovém území,
  7. minimalizovalo nárůst individuální automobilové dopravy ve stávající obytné zástavbě.

My, níže podepsaní členové petičního výboru určujeme pana Ing. Jana Chvátala, aby nás zastupoval ve styku se zastupitelstvem hlavního města Prahy.

V Praze dne 13. března 2009

Petiční výbor ve složení:
Ing. Jan Chvátal, Čestlická 67, Dobřejovice, 251 01 Říčany u Prahy
Ing. Lenka Skoupá, V nové Hostivaři 22, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Ing. Tomáš Hodina, Komornická 1106/3, Praha 6, 16000
Adresa pro doručování: Ing. Jan Chvátal, Čestlická 67, Dobřejovice, 251 01 Říčany u PrahyZastupitelstvu hlavního města Prahy

PETICE „Za zelené Trojmezí“

z 13. 3. 2009

více informací naleznete na www.toulcuvdvur.cz/trojmezi

Prohlašuji, že jsem se řádně seznámil s obsahem petice „Za zelené Trojmezí“ podávané petičním výborem, za který je oprávněn jednat Ing. Jan Chvátal, Čestlická 67, Dobřejovice, 251 01 Říčany u Prahy, a svým podpisem, k němuž jsem nebyl žádným způsobem nucen, ji podporuji.

Můžete se kouknout, kdo již petici podepsal (3354 lidí).

Formulář pro podpis petice
 Jméno *    Zveřejnit 
 Příjmení *    Zveřejnit 
 Povolání    Zveřejnit 
 Ulice *    Zveřejnit 
 Obec *    Zveřejnit 
 E-mail  
Uvedete-li svou e-mailovou adresu pro případné další informace a pomoc, budeme rádi.
 Zveřejnit 
 Poznámka  
Pokud jste již dříve podepsali papírovou verzi, uvítáme, když tuto skutečnost
při podpisu on-line verze petice uvedete zde v poznámce.
Poznámku můžete dle Vaší volby zveřejnit nebo nechat nezveřejněnou.
 Zveřejnit 
Položky označené "*" jsou povinné, aby byl váš podpis platný
Položky neoznačené "Zveřejnit" budou v seznamu podpisů skryté

On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a dodejte jej prosím osobně do připravených schránek na Toulcově dvoře, či poštou na adresu: Ing. Jan Chvátal, Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1, 102 00 Praha 10, tak aby došly do úterý 24.3.2009! K TOMTO DATU JE TŘEBA PETICI ODEVZDAT!!!

 

-
-
zpět   - Econnect
-
-