-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-

Petice na podporu občanského sdružení Společnou cestou

Novinky v této kauze najdete na www.sos-azyl.cz.
Do této chvíle podepsalo 3145 lidí
(On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a vyplněný prosím zašlete na adresu Donovalská 1862 149 00 Praha 4 - Chodov)
S případnými připomínkami k petici se prosím obracejte na autory podpisové akce, nikoliv na Econnect.

Občanské sdružení Společnou cestou od r. 1997 provozuje na základě nájemní smlouvy v objektu svěřeném MČ Praha 11 na adrese Donovalská 1862 účelové zařízení Občanské poradenské centrum Jižní Město (OPC JM), které v současné době integruje tři registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, které zajišťuje Občanská poradna Jižní Město, Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Zařízení poskytuje kvalifikované a komplexní služby uživatelům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Komplexnost se nejúčinněji uplatňuje při řešení mnohočetných problémů, do kterých se uživatelé často dostávají. Činnost OPC JM významně napomáhá zachování rodin a předchází nutnosti odebírání dětí a jejich umísťování do ústavní výchovy. Azylové služby pro matky a rodiny s dětmi poskytuje OPC JM od začátku své činnosti a s kapacitou 65 lůžek patří mezi největší azylové domy tohoto typu v Praze.

Azylové domy pro matky a rodiny s dětmi plní v systému sociálních služeb svébytnou roli. Prioritně zde nejde o řešení bezdomovectví, ale o podporu rodiny. Povinnost zajistit řádnou péči nezletilým dětem může přimět k vyhledání služeb azylového domu i takové občany, kteří by jako jednotlivci byli schopni řešit své bytové potřeby bez nutnosti využívání sociální záchranné sítě. Podpora zachování rodiny by však měla mít přednost před umístěním dítěte do ústavní či jiné náhradní péče, bez ohledu na to, že se tím rodiči „uvolní ruce“ k tomu, aby se následně dokázali postarat „sami o sebe“.

-foto-

O. s. Společnou cestou vždy koncipovalo a rozvíjelo nabízené služby s ohledem na aktuální společenské potřeby s cílem podporovat samostatnost a odpovědnost za řešení vlastních problémů, nabízet praktickou pomoc v náročných životních situacích, s respektem a úctou k lidem, jejich právům a důstojnosti.

Významnou roli v pojetí služeb a aktivit o. s. Společnou cestou sehrála skutečnost, že členy občanského sdružení jsou významní členové Spořilovského sboru ČCE. Sbor v polovině roku 1998 navázal živou spolupráci s azylovým domem v Donovalské ulici a byl pozván, aby pomohl s péčí o obyvatele azylového domu.

Návrh na stavbu sborového centra na pozemku azylového byl přijat sborem i místním úřadem, jemuž pozemek patří. Záměr výstavby sborového domu na sídlišti a jeho propojení se sociálními službami zaujal církevní zahraniční partnery, kteří podrobně seznámili s činností občanského sdružení a Občanského poradenského centra Jižní Město a osobně jej navštívili. Podpora tohoto projektu se projevila sbírkami po celém světě. Dar Evangelische Kirche in Bayern poskytnutý u příležitosti 10. výročí politických změn byl jedním z impulsů, které sbor povzbudily k tomu, aby stavbu realizoval.

Dobrovolná účast členů sboru na činnosti sdružení, včetně pastorační pomoci při zvládání obtížných životních situací některých klientů, napomáhá ke vzájemnému poznávání, překonání izolace obyvatel azylového domu a tím i k lepší integraci do společnosti.

Rekonstrukce, nástavba a opravy objektu Donovalská 1862

V červnu 1997, kdy byla uzavřena nájemní smlouva s o.s. Společnou cestou, byla budova po zrušení jeslí tři roky opuštěná. Objekt byl v havarijním stavu a sloužil jako skladiště sbírek šatstva pro bývalou Jugoslávii. Bylo proto nutné do něj investovat.

V letech 1997 – 1999 činil kvalifikovaný odhad investic 740 000,- Kč. Finančně se na opravách podílely Spojené holandské nadace a sponzoři (Jakobe, Rigips, Allegro). Na zprovoznění objektu se podíleli členové občanského sdružení, dobrovolníci i ze zahraničí a svépomocnou formou též klienti azylového domu.

V letech 2002 – 2004 probíhala zásadní stavební činnost na základě projektu akad. architekta Jiřího Veselého, člena o. s. Společnou cestou, a za stavebního dohledu Ing. Vaňka z MČ Praha 11. Na projekt byly použity jak účelové prostředky z veřejných zdrojů, tak sponzorské dary.

Prostředky z veřejných zdrojů
     MHMP4 500 000,- Kč
     MČ Praha 112 100 000,- Kč
     Senát ČR 10 000,- Kč
Finanční prostředky o. s. Společnou cestou na opravy objektu
     o. s. Společnou cestou2 804 825,- Kč

Finanční, věcné dary a služby pocházeli od: Casino Millenium, a. s., FATRA Napajedla, Baumax ČR, s. r. o, East Trading Copany, s. r. o., Fagor Elektro, s. r. o. , Jakobe, a. s., LIKOR, hotel Vladař, Ing. L. Zellinger, OBI, s. r. o., Hanák nábytek, a. s., Vekra, s. r. o., Spika a mnohých dalších.

V roce 2005 bylo do investic MČ Praha 11 zahrnuto zateplení a fasáda objektu.

Vynaložené prostředky a mnoholetá práce o. s. Společnou cestou přetvořily objekt do současné podoby, kdy poskytuje důstojné zázemí rodinám s dětmi bez domova a sociálně-právnímu poradenství.

Rada MČ Prahy 11 schválila dne 5. 11. 2008 usnesení o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor Donovalská 1862, o kterém se o. s. Společnou cestou dozvědělo z www stránek bez předchozího upozornění a projednání. Výpovědní lhůta končí ke dni 28. 2. 2009. Registrace pobytových sociálních služeb vydávaných Magistrátem hl. m. Prahy jsou vázané na budovu. Z toho je zřejmé, že pro nás bude výpověď z nebytových prostor likvidační.

Připojte se, prosím, k vyjádření nesouhlasu s výpovědí z nájmu o. s. Společnou cestou z objektu Občanského poradenského centra JM.

Děkujeme

PaedDr. Marie Vorlová             Milena Svobodová
Předsedkyně sdružení             ředitelka OPC JM, místopředsedkyně sdružení

Občanské poradenské centrum Jižní Město
Donovalská 1862, 149 00 Praha 11
tel./fax: 272 950 984, mobil: 723 981 624
e-mail: info@spolcest.cz, www.spolcest.cz

Petice

Svým podpisem na této petici podporuji zachování azylového domu a Občanské poradny JM o. s. Společnou cestou a vyzývám Radu a Zastupitelstvo MČ Praha 11, aby zrušili výpověď z nájmu nebytových prostor v ulici Donovalská 1862, Praha 11, dané občanskému sdružení Společnou cestou.

Můžete se kouknout, kdo již petici podepsal (3145 lidí).

Formulář pro podpis petice
 Jméno *    Zveřejnit 
 Příjmení *    Zveřejnit 
 Povolání    Zveřejnit 
 Ulice *    Zveřejnit 
 Obec *    Zveřejnit 
 E-mail  
Uvedete-li svou e-mailovou adresu pro případné další informace a pomoc, budeme rádi.
 Zveřejnit 
 Poznámka  
Pokud jste již dříve podepsali papírovou verzi, uvítáme, když tuto skutečnost
při podpisu on-line verze petice uvedete zde v poznámce.
Poznámku můžete dle Vaší volby zveřejnit nebo nechat nezveřejněnou.
 Zveřejnit 
Položky označené "*" jsou povinné, aby byl váš podpis platný
Položky neoznačené "Zveřejnit" budou v seznamu podpisů skryté

On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a vyplněný prosím zašlete na adresu Donovalská 1862 149 00 Praha 4 - Chodov)

Vývoj a novinky v této kauze můžete sledovat na www.sos-azyl.cz

 

-
-
zpět   - Econnect
-
-