[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 30. března 2000


Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Integrovaný registr znečištění (PRTR) -
šance pro občany i ŽP

Návrh Zákona o Registru nakládání se znečišťujícími látkami (PRTR) představila veřejnosti Plzeňská ekologická nadace. Návrh byl zpracován s podporou programu „Právo vědět" Nadace Partnerství sponzorovaného WWF Norsko a na přípravě návrhu spolupracovala řada expertů. Cílem návrhu je vyvolat veřejnou diskusi a urychlit zavedení PRTR v ČR. Ministerstvo ŽP totiž na přípravě PRTR pracuje již od roku 1994 a dodnes bohužel ani nestanovilo předpokládaný termín zřízení registru. Přitom v Mexiku, kde začala příprava ve stejně době jako u nás, už registr funguje od roku 1997! V ČR dokonce hrozí, že by PRTR mohl fungovat až od roku 2010!!!

Co je vlastně PRTR ?

PRTR je veřejně přístupná databáze množství znečišťujících látek unikajících z konkrétních podniků do ŽP. Firmy u vybraných látek každoročně hlásí množství, které uniklo do ovzduší a vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Hlášení obsahuje i základní informace podniku (jméno, adresa, typ ekonomické činnosti, poloha), aby bylo možné přesně stanovit zdroj znečištění. Dále registr obsahuje informace o opatřeních ke snížení nebo prevenci znečištění.

Komu a k čemu slouží PRTR ?

Hlavním posláním PRTR je přispět ke snížení znečištění ŽP, ale nikoli direktivními zásahy státu. Sám management firmy získává lepší přehled od materiálových tocích v podniku, což vede mnohdy dle amerických zkušenosti ke zvýšení konkurenceschopnosti. PRTR vede k rozvoji ekologicky příznivých technologií, státní správa získává informaci o účinnosti ekologické politiky, zdravotníci užitečný nástroj pro screeening a hodnocení zdravotních rizik. Odborům a občanům přináší PRTR informace o potenciálních rizicích v pracovním a životní prostředí. Např. majitel pozemku se díky PRTR dozví kdo a kolik látek vypustil do říčky, z níž zavlažuje své pole nebo zahrádku. Občané v registru zjistí jaké látky a v jakém množství vypouštějí podniky do ovzduší města, ve němž žijí. Informace obsažené v registru jsou bezplatně dostupné všem. Častými uživateli PRTR jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odbory, pojišťovny atd. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že možnosti užití registru jsou velmi široké. Mezi zajímavé patří např.: porovnání podobných výrobních zařízení, vyjednávání občanů s průmyslem, předinvestiční analýzy, marketing, zavádění čistějších technologií, prevence znečištění, snížení produkce odpadů.

PRTR - součást mezinárodních doporučení i Státní politiky ŽP

Zavedení PRTR doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 1996 všem členským zemím, tedy i ČR. Dále je ČR signatářem „Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP" podepsáné na 4. ministerské konferenci „Životní prostředí pro Evropu" v roce 1998. Tato tzv. Aarhusská konvence v článku 5 zavazuje smluvní strany k postupnému zavádění PRTR. S PRTR jako významným informačním nástrojem počítá i „Státní politika životního prostředí" schválená v roce 1999.

PRTR - budeme v ČR čekat až do roku 2010?

S přípravou PRTR začala ČR již v roce 1994, kdy byla vybrána spolu s Mexikem a Egyptem jako pilotní země Institutem OSN pro školení a výzkum (UNITAR). V Mexiku již PRTR funguje od roku 1997. V ČR byl v roce 1999 zpracován věcný návrhu zákona o PRTR. Bohužel poté bylo rozhodnuto spojit právní úpravu PRTR a IPPC (integrovaná prevence a omezení znečištění), ačkoli to subkomise pro PRTR při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost vysloveně nedoporučila. Hrozí totiž znefunkčnění PRTR. Navíc se počítá, že IPPC bude v ČR pro stávající podniky platit až od roku 2010!

Iniciativní návrh nevládních organizací

Jako reakci na tuto nepříznivou situaci se nevládní organizace rozhodly připravit návrh paragrafovaného znění Zákona o Registru nakládání se znečišťujícími látkami. Ten bude přeložen k diskusi ministerstvu ŽP a komisi pro PRTR. Ale samozřejmě i představitelům průmyslu a všem potenciálním uživatelům informací v registru. Zákon i interaktivní formulář pro jeho připomínkování jsou k dispozici všem na internetu na adrese: http://www.ecn.cz/prtr/zakon

PRTR na internetu

Na internetu je k dispozici také speciální stránka o PRTR na adrese: http://www.ecn.cz/prtr Zde naleznete kromě základních informací o PRTR např. také přehled fungujících nebo připravovaných registrů v zahraničí, analýzu stavu příprav PRTR v ČR, návrh seznamu látek pro zařazení do českého PRTR, informaci o činnosti mezirezortní skupiny pro PRTR. Součástí stránky jsou samozřejmě i tiskové zprávy a další dokumenty týkající se PRTR. Část textů je k dispozici i v anglické mutaci. Stránka každoročně zaznamená několik tisíc návštěvníků nejen z ČR, ale z celého světa. Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta

Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
20. dubna 1999