[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 12.11.1998


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Informace o toxickém znečištění:
Pohne subkomise věci kupředu?

Dnes (12.11.) od 10 hod se v budově Ministerstva životního prostředí ČR uskuteční zasedání Subkomise pro integrovaný registr znečištění (dále PRTR)1) . Jedním z hlavních bodů programu je kontrola postupu projektu Programu péče o životním prostředí zabývajícího se PRTR. Jeho řešitelem je Výzkumný ústav organických syntéz (VÚOS) a.s., který by výsledky své práce měl subkomisi dnes předložit. V září (na předchozím zasedání subkomise) tak bohužel VÚOS a.s. neučinil. Navíc se tehdy ukázalo, že nebyl ani podepsán kontrakt se subdodavatelem, kterým měla být Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze. Tento postup se stal terčem kritiky nevládních organizací (NGO).

Příprava PRTR začala v ČR již v roce 1994 a odpovědnost za ní nese odbor ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR. Analýza zpracovaná NGO konstatuje, že doposud nebyla zodpovězena řada otázek, jež pro zavedení PRTR klade OECD, jíž je ČR členem.

Komu a k čemu slouží PRTR ?

PRTR je veřejně přístupná databáze množství znečišťujících látek unikajících z konkrétních podniků do ŽP. Firmy u vybraných látek každoročně hlásí množství, které uniklo do ovzduší a vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Hlášení obsahuje i základní informace podniku (jméno, adresa, typ ekonomické činnosti), aby bylo možné přesně stanovit zdroj znečištění. Např. majitel pozemku se díky PRTR dozví kdo a kolik látek vypustil do říčky, z níž zavlažuje své pole. Nebo občané v registru zjistí jakými látkami a v jakém množství znečišťují podniky ovzduší města, ve kterém žijí.

Informace obsažené v registru jsou všem bezplatně dostupné a jejich častými uživateli jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odbory atd. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že možnosti užití registru jsou velmi široké. Mezi zajímavé patří např.: porovnání podobných výrobních zařízení, vyjednávání občanů s průmyslem, předinvestiční analýzy, zavádění čistějších technologií, prevence znečištění, snížení produkce odpadů.

Příprava PRTR v ČR začala již v roce 1994 a odpovědnost za ní nese odbor ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR. Analýza zpracovaná NGO konstatuje, že doposud nebyla zodpovězena řada otázek, jež pro zavedení PRTR klade OECD2), jíž je ČR členem.

Integrovaný registr (PRTR): Novinky na Internetu

Plzeňská ekologická nadace právě aktualizovala speciální internetovou stránku o PRTR. Kromě základních informací o PRTR či přehledu registrů fungujících nebo připravovaných v zahraničí je součástí stránky je i analýza stavu příprav PRTR v ČR z pohledu NGO. Zcela nově jsou na internetu k dispozice také: Všechny tyto a další informace (např. elektronickou verzi této tiskové zprávy) naleznete na internetu na adrese:
http://www.ecn.cz/prtr

Připravil Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)
tel/fax: 019-7455905, e-mail: pen@iol.cz


Poznámky:
1)PRTR - Pollution Release and Transer Register (Registr úniků a přenosů znečišťujících látek)
2)OECD - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
12. listopadu 1998