-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-

Kormidlo - Internetový Katalog odkazů občanské společnosti

1. Co je Kormidlo?    (Cíl, Tématické zaměření, Geografické zaměření)
2. Proč jsme se rozhodli zprovoznit další internetový katalog?
3. Pro koho bude Kormidlo určeno?
4. Kdy bude Kormidlo zveřejněno?
5. Informace o partnerech a donorech

Information in English

Co je Kormidlo?

Kormidlo chce být uceleným informačním zdrojem v oblasti občanského sektoru. Bude mít podobu hierarchicky setříděného katalogu odkazů na internetové stránky související s občanským sektorem - jeho fungováním, aktivitami a tématy.

Kormidlo bude mapovat na internetu dostupné informační zdroje v oblasti životní prostředí, lidská práva, kultura, sociální rozvoj a pomoc, neziskový sektor. Bude zároveň obsahovat odkazy na organizace, akce, zpravodajské stránky a další zdroje informací.

Kormidlo bude obsahovat jak odkazy na stránky nevládních organizací a jejich projektů, dokumentů apod., tak i na všechny ostatní stránky tématicky a významově související nebo užitečné pro nějakou oblast aktivit občanského sektoru. Najdete zde tedy i stránky státní správy a samosprávy, komerčních subjektů, vědeckých institucí, stránky zpravodajské apod.

Z geografického hlediska bude Kormidlo co nejúplněji pokrývat české stránky, slovenské stránky vztahující se k občanskému sektoru a výběrově pak relevantní stránky členských a kandidátských zemí Evropské unie. Zaměříme se i na další zahraniční stránky, které mají přímou souvislost se středoevropským regionem, a stránky mezinárodních organizací a institucí.

Jedna část katalogu - oblast životní prostředí - je již zpracována v podobě pilotního projektu katalogu EkoLink. Projekt je rozvíjen v úzké spolupráci s občanským sdružením Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK).

Proč jsme se rozhodli zprovoznit další internetový katalog?

Na internetu v současnosti funguje sice již dostatek nejrůznějších typů vyhledávačů, bohužel však žádný z nich tématicky nevyhovuje oborovému a tématickému zaměření činnosti většiny nevládních neziskových organizací a občanské společnosti jako takové. Většina těchto stránek je proto nesystematicky řazena do nevyhovujících kategorií. V důsledku toho je v podstatě nemožné udělat si ucelený přehled o dostupných informačních zdrojích, vztahujících se k aktivitám a fungování občanského sektoru.

Kormidlo by vám mělo umožnit získat přehled o činnosti nevládních neziskových organizací, ale především systematickým způsobem vyhledat relevantní informační zdroje o životním prostředí, lidských právech, gendru, kultuře, sociálním rozvoji a pomoci a neziskovém sektoru.

Pro koho bude Kormidlo určeno?

Předpokládáme, že Katalog OS se stane užitečnou pomůckou i zdrojem informací pro širokou skupinu návštěvníků - laickou i odbornou veřejnost, studenty, média, NNO a občanské iniciativy i instituce státní a veřejné správy.

Kdy bude Kormidlo zveřejněno?

V současnosti je již v provozu pilotní část projektu - katalog EkoLink, který mapuje informace o životním prostředí na českém internetu. Základní podoba katalogu by měla být zveřejněna v červnu 2003.

Informace o partnerech a donorech

Pojekt je financován z programu Phare Evropské unie prostřednictvím NROS.

 

Kormidlo (The Helm)- The Civic Society Internet Catalog

Outline:

1. What is Kormidlo? (Objective, Topical Focus, Geographic Scope)
2. Why we have decided to create the catalog
3. Who it is targeted at
4. When it will be launched
5. Partner and donor information

What is Kormidlo?

Kormidlo would like to be a comprehensive information source on the civic sector. It will be a hierarchically organised links catalog connecting websites focusing on the civic sector, its functioning, activities and topics.

Kormidlo will map all internet-based information sources on Environment, Human Rights, Culture, Social Development and Aid, and the Non-Profit Sector. It will also include links to organisations, events, news servers, and other information sources.

Kormidlo will include links to both NGOs and their projects, documents etc., and all other websites that are related in their topic or focus to, and/or useful for, any of the civic sector activities. Therefore, also websites run by state administration and self-government, commercial companies, scientific institutions, newspapers and others will be included.

Geographically, Kormidlo will cover Czech and Slovak websites related to the civic sector in the greatest possible detail, and selectively also relevant websites in the member and candidate countries of the European Union. It will also include websites in other countries that are directly related to Central European issues, and websites of international organisations and institutions.

One of the components - Environment - has already been created in the pilot project called EkoLink. The project is implemented in close co-operation with the BEZK civic association.

Why another online catalog?

While it is true that there are a sufficient number of all kinds of internet search engines, none of them is particularly useful for the topical focus of the majority of NGOs and the civic society as such. Most of their websites are therefore assigned to inappropriate categories without a clear system, making it virtually impossible to get a comprehensive image of available information sources related to the activities and functioning of the civic sector.

Kormidlo should facilitate an overview of NGO activities and, above all, systematic searches for relevant information sources on the environment, human rights, gender issues, culture, social development and aid, and the non-profit sector.

Who is Kormidlo useful to?

It is assumed that the catalog will become a useful tool and information source for a broad scope of visitors - lay and expert public, students, media, NGOs and civic initiatives, as well as state and governmental institutions.

When will Kormidlo be launched?

The pilot part of the project - EkoLink - is already operating. It mapps the information on environment throughout the Czech internet. The entire catalog should be released in June 2003.


Financed by the European Union´s PHARE programme

-
-
zpět   - Econnect
-
-