Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Vzory a předlohy - občanské sdružení ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Ustanovující dokumenty - občanské sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení

V souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů předkládá přípravný výbor ve složení:

1.......................................................
bytem ..................................................
r.č. .................

2.......................................................
bytem ..................................................
r.č. ..................

3.......................................................
bytem ..................................................
r.č. ...................

návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název:
.........................................................
zkráceně: "....................................."
se sídlem ......................................................

Cílem sdružení je
..............................................................................................
..............................................................................................

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je
.........................................

Příloha:
Stanovy občanského sdružení .........
V ............dne .............................
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
Stanovy občanského sdružení ...............................

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení:
.........................................................
zkráceně: " ..................."
(dále jen "sdružení")
Sídlo: .................................................


Čl. II
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.


Čl. III
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je
...................................................................
....................................................................
Pozn.: Zde co nejpodrobněji uvést, s jakým cílem se sdružení vytváří.

2. Za tímto účelem sdružení zajistí .......................
Pozn.: Uvést, jakým způsobem bude sdružení usilovat o naplnění cílů sdružení, jaké k tomu bude vyvíjet aktivity, např. zajistí pravidelnou informovanost veřejnosti o daném problému, bude shromažďovat finanční prostředky.


Čl. IV
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší ....let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4.
Var. I
Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení.
Var. II
Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.

5. Zánik členství:
a)vystoupením člena písemným oznámením,
b)úmrtím člena,
c)u právnické osoby jejím zrušením,
c)zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d)zánikem sdružení,

k var. I odst. 4
6. Při zániku členství je povinností odevzdat členský průkaz.


Čl. V
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a)podílet se na činnosti sdružení,
b)volit do orgánů sdružení,
c)být volen od ... let do orgánů sdružení,
d)obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e)...................................................

2. Člen má povinnost zejména:
a)dodržovat stanovy sdružení,
b)aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c)svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d).................................................

Var. I
3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k .................. .

Var. II
bez členských příspěvků


Čl. VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise
d) ..................... (kancelář sdružení, sekretariát sdružení ap.)


Čl. VII
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však ...... ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně ..............(třetina, polovina) členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu ......let členy výboru a revizní komise,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení sdružení,
f) .....................................................
5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení a o .........rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.


Čl. VIII
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně ............členů.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně ......ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) ..........................................
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit .............. (kancelář sdružení, sekretariát sdružení).
8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu .....měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.


Čl. IX
Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně .....(3) členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně .... ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.


Čl. X
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
d) členské příspěvky (jsou-li vybírány),
e) ...............................................
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční zavěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.


Čl. XI
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.
b) rozhodnutím ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Čl. XII
Závěrečná ustanovení

Var.I
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.

Var. II
bez čestného členství
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V ................dne ...............................

Přípravný výbor:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
Veškeré publikované smlouvy byly poskytnuty ICN.
Aktuálnost materiálů prověřil Ekologický právní servis (únor 2000).

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz