Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > sponzoring a daně ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Dary od podnikatelů a firem - sponsoring

Tato forma podpory nevládních organizací se postupně rozšiřuje a jsou oblasti, kde je získání podpory již i u nás poměrně běžné. Bohužel se ale jedná především o masové a populární akce, které sponzorům přinášejí značný propagační efekt. Je daleko jednodušší sehnat sponzory na sportovní zápas, hudební nebo divadelní festival než na poradenské středisko pro narkomany či ekologickou akci. Postupně se však objevují sponzoři i v některých méně atraktivních oblastech neziskových činností. Podle zkušeností ve světě musíme očekávat, že výrazné rozdíly v atraktivitě pro sponzory tu vždy budou a pokud je může někdo vyrovnávat, tak je to stát.

Sponzoring a daně

Dary figurují jako odpočitatelná položka za základu daně. Pro podnikatele, ať už fyzické nebo právní osoby, je dar v každém případě ztrátový. Není pravda, jak se někdy tvrdí, že si jej odčítají od daně. Dar si odčítají ze základu daně - tj. započítávají jej do nákladů své činnosti. V praxi to např. znamená, že podle daňového pásma, ve kterém se podnikatel - fyzická osoba nachází, dává 53 až 83 % z vlastní kapsy. Nejméně ztrátový je podnikatel s největším ziskem.

V daňové legislativě na začátku roku 1996 platilo, že:

Otázky sponzorství pro právnické i fyzické osoby řeší zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmů v platném znění.

Pro fyzické osoby v § 15 odst. 8:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní náboženské pro státem uznávané církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím obdoí přesáhne 2 % ze základu daně anebo 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Pro právnické osoby v § 20 odst. 4:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutým obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro státem uznávané církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, pokud honota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně.

Pojem daru zahrnuje plnění uskutečněné v peněžní formě, naturální formě nebo jako bezplatně provedenou službu. Dar lze poskytnout na účely stanovené zákonem na podporu činnosti určité organizace bez konkrétního účelu, anebo na určitou konkrétní akci nebo projekt organizace. Na takové akci může být uvedeno jméno dárce (sponzora), který zde rovněž může propagovat svou firmu distribucí vlastních propagačních materiálů.

Pokud ale jako oplátku za dar uvedete více než jméno sponzora - například ceník zboží - jde zde již o reklamu, tedy o podnikání a musíte uvést daně podle platných předpisů.

Důležitá je také podmínka vyplývající z § 7 zákona č. 586/1992 Sb., že i zboží a služby poskytnuté zdarma podléhají dani z přidané hodnoty (DPH). Pokud je tedy dárce registrován jako plátce DPH a dá vám něco zdarma, musí odvést příslušnou daň z přidané hodnoty.

Za předcházející rok platí podnikatelé daně na jaře, dar však musí být uskutečněn do konce předcházejícího roku. Nejvýhodnějším obdobím je pro shánění sponzorských příspěvků je proto teoreticky listopad a prosinec. V praxi ovšem mají v tomto období někteří podnikatelé mnoho práce a jsou daleko přístupnější v jiných, klidnějších měsících.

Trochu odlišná je situace u zahraničních dárců, kde záleží na zákonných úpravách konkrétního státu a také na znění smlouvy o poskytnutí věcného daru. Podle § 93 písm. c vyhlášky MF ČR č. 93/ 1993 Sb. ve znění vyhlášky č. 146/94 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, jsou dary věnované v rámci mezinárodních vztahů osvobozeny od cla. Současně jsou podle § 43 odst. 5 zákona č. 196/1993 Sb., kterým mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb. a zákon 586/1992 Sb. osvobozeny od daně podle odst. 6 téhož paragrafu.

Stejně tak je podle § 71 vyhlášky MF ČR č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, osvobozeno od cla zboží určené k charitativním účelům a současně podle § 43 odst. 5 zákona č. 196/1993 Sb. i od daně z přidané hodnoty.

V případě, že občanské sdružení nebo nadace obdrží knižní nebo jiný dar ze zahraničí, který představuje projev dobré vůle a přátelství vyjádřený ústředními orgány státní správy, správními úřady nebo sdruženími provozujícími veřejně prospěšnou činnost, lze na základě písemné žádosti adresované příslušné celní správě požádat o osvobození od cla a celních poplatků, a to podle § 93 vyhlášky č. 93/1993 Sb. Vyhoví-li celní orgán a dovezený dar je osvobozen od cla, je automaticky podle platných zákonů také osvobozen od daně z přidané hodnoty, kterou by, kdyby byla tato daň vyměřena, vybraly celní orgány proclívající zásilku s obdrženým darem.

Pro dovozy zboží pro neziskové organizace vystaví v rámci programu Phare potvrzení pro celní úřad Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Přehled základních předpisů, které se týkají daní:

  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (úplné znění pod č. 66/1995 Sb., poté změna zákonem č. 118/1995 Sb.)
  • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti (úplné znění publikováno pod č. 174/1995 Sb., poté změna zákonem č. 248/1995 Sb.)
  • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti ve znění změn zákony č. 18/ 1993 Sb., č. 322/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 72/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 113/1994 Sb., a č. 248/ 1995 Sb.
  • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (úplné znění publikováno pod č. 28/1996 Sb.)
  • zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (úplné znění publikováno pod č. 27/1996 Sb.)
  • zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění změn zákonem č. 302/1993 Sb. a č. 243/1994 Sb.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz