Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > daňové zvýhodnění darů ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Daňové zvýhodnění darů

Při rozhodování o možném využití prostředků a majetku na obecně prospěšné účely přetrvávají u řady dárců nepřesné představy o tom, jakým způsobem se darování může projevit v jejich daňových povinnostech a jak konkrétně postupovat, aby jim byly přiznány alespoň částečné daňové výhody. Prvním předpokladem pro daňové zvýhodnění je, aby dary (finanční prostředky, věci movité, nemovitosti, cenné papíry a další) byly poskytnuty na účely, které zohledňuje zákonodárce a potažmo finanční úřady. Konkrétně musí být dar poskytnut na financování vědy a vzdělávacích, výzkumných a vývojových účelů, kulturu, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, tělovýchovné a sportovní a náboženské. Další podmínkou je, aby dary byly poskytnuty, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, právnickým osobám se sídlem na území České republiky. Tyto skutečnosti je nejlépe si ověřit předložením výpisu z obchodního rejstříku, registrovanými stanovami občanského sdružení, registrací nadace a podobně. Uvedené doklady poskytnou i přesné údaje k obdarovanému při přípravě darovacích smluv. V některých případech lze uplatnit daňové zvýhodnění i u darů pro fyzické osoby, které provozují školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu pouštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, jak vyplývá z § 15 odst. 8 a § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb. v platném znění (dále jen "zákon").

Ve výše uvedených ustanoveních je také zakotveno omezení, od jaké minimální výše daru lze uplatňovat daňové zvýhodnění a jak je limitována horní hranice zvýhodnění dárce. U dárců - fyzických osob musí úhrnná hodnota darů ve zdaňovaném období přesáhnout 2% ze základu daně anebočinit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Dodáváme, že jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč. U dárců - právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000 Kč, přičemž v úhrnu lze odečíst nejvýše 2% ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Pouze pro úplnost lze uvést, že dary poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti a rozdělují se stejně jako základ daně podle § 7 odst. 4 nebo 5 zákona. V závislosti na tom, zda tito poplatníci jsou fyzické nebo právnické osoby, se postupuje podle shora uvedených pravidel.

Podle § 23 odst. 1 zákona základem daně z příjmů je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti. Abychom zachytili některé typické možnosti odpočtu daní a pokusili se názorně vysvětlit jejich posuzování na příkladech, rozdělíme si dárce - poplatníky daně z příjmů na dvě základní skupiny, a to na osoby fyzické a právnické.

Doufáme, že tímto článkem jsme přispěli k základní orientaci dárců z hlediska daňového zvýhodnění, což by mohlo vést k rozšíření jejich okruhu a pomoci, kterou neziskový sektor nepochybně potřebuje.

Z časopisu Grant, zpracoval JUDr. Pavel Myslivec

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz