Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Občanské sdružení - zákon o sdružování občanů ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

č. 83/1990 Sb.

ZÁKON
ze dne 27.března 1990
o sdružování občanů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů
a) v politických stranách a politických hnutích,
b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,
c) v církvích a náboženských společnostech.

§ 2

(1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná
občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a
sdružovat se v nich.

(2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

(3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti
mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

(4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a
sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících
příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při
uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.

§ 3

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k
účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(2) Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem
sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo
ně.

(3) Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.

§ 4

Nejsou dovolena sdružení
a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva
občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné
smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a
nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat
ústavu a zákony;
b) která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s
ústavou a zákony;
c) ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují
sdružení,jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní
účely nebo k výkonu práva myslivosti.

§ 5

Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům,
kteří nejsou jejich členy.

Registrace a vznik sdružení

§ 6

(1) Sdružení vzniká registrací.

(2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň
jeden musí být starší 18 let (dále jen "přípravný výbor"). /1/ Návrh podepíší
členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a
bydliště. Dále uvedou, kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným
jednat jejich jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž
musí být uvedeny:
a) název sdružení,
b) sídlo,
c) cíl jeho činnosti,
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů
oprávněných jednat jménem sdružení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou
jednat svým jménem,
f) zásady hospodaření.

(3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do
vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor.

(4) Název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již
vyvíjí činnost na území Československé socialistické republiky.

§ 7

(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky
nebo ministerstvu vnitra a životního prostředí Slovenské republiky
příslušnému podle sídla sdružení uvedeného v návrhu na registraci (dále jen
"ministerstvo"). /2/

(2) Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 odst. 2 a 4 (anebo jsou-li údaje
v něm neúplné nebo nepřesné), ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně,
nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady
nebudou odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh,
který nemá vady uvedené v odstavci 2. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně
vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

§ 8

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže z předložených stanov
sdružení vyplývá, že
a) jde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3,
b) stanovy nejsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2
c) jde o sdružení nedovolené (§ 4)
d) cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5.

(2) O odmítnutí registrace rozhodne ministerstvo do 10 dnů ode dne
zahájení řízení. Rozhodnutí doručí zmocněnci přípravného výboru. /3/

(3) Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného
výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci doručeno,
opravný prostředek k nejvyššímu soudu republiky.

(4) Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k
odmítnutí registrace. Den právní moci takového rozhodnutí soudu je dnem
registrace sdružení. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo
zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.

(5) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení
doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, sdružení vznikne
dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace. Na
žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení
stanov, na němž vyznačí den registrace.

§ 9

(1) Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do
10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci
přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace,
kterým je den odeslání.O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2) Vznik sdružení, jeho název a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů po
registraci Federálnímu statistickému úřadu, který vede evidenci sdružení
vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky; to
platí i pro vznik sdružení podle § 8 odst. 4 a 5.

§ 10

Hodlá-li sdružení registrované v České republice vyvíjet činnost i na
území Slovenské republiky, oznámí to jejímu ministerstvu a přiloží ověřený
opis stanov s vyznačením dne registrace. Totéž platí, hodlá-li vyvíjet
činnost na území České republiky sdružení registrované ministerstvem
Slovenské republiky.

§ 11

(1) Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího
schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.

(2) Jestliže změna stanov není v souladu s ustanoveními § 6 odst. 2 a 4,
nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, anebo jsou-li důvody k
odmítnutí registrace podle § 8 odst. 1, ministerstvo na to sdružení
bezodkladně upozorní. Sdružení je povinno tyto závady odstranit do 60 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo
vyrozumět. Neučiní-li tak, ministerstvo sdružení rozpustí; proti rozhodnutí
ministerstva je možné podat opravný prostředek u nejvyšších soudů republik.

(3) Není-li důvod k postupu podle odstavce 2, zašle ministerstvo sdružení
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení podle odstavce 1 jedno vyhotovení změny
stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na vědomí.

(4) Vyvíjí-li sdružení činnost též na území druhé republiky (§ 10), zašle
do 30 dnů jejímu ministerstvu ověřený opis změny stanov, která byla vzata na
vědomí ministerstvem té republiky, na jejímž území má sdružení sídlo.

Zánik sdružení

§ 12

(1) Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

(2) Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo
sloučení s jiným sdružením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento orgán
oznámí zánik sdružení do 15 dnů příslušnému ministerstvu.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost,
a) která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo
organizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k vykonávání
náboženství nebo víry v církvích a náboženských společnostech (§ 1 odst.
3);
b) která porušuje zásady uvedené v § 3 odst. 1 a 2
c) která je v rozporu s § 4 nebo § 5; neprodleně je na to upozorní a vyzve
je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže sdružení v této činnosti
pokračuje, ministerstvo je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí je možno
podat opravný prostředek k nejvyššímu soudu republiky.

(4) Při přezkoumání rozhodnutí podle § 11 odst. 2 a § 12 odst. 3
postupuje soud podle ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumání
rozhodnutí jiných orgánů /3/. Opravný prostředek má odkladný účinek; jsou-li
pro to závažné důvody, může soud na dobu do právní moci svého rozhodnutí
činnost sdružení pozastavit. Po tuto dobu smí sdružení vykonávat jen činnost
nevyhnutelnou k plnění svých povinností podle zákona. Soud rozhodnutí
ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k rozpuštění sdružení.

(5) Zjistí-li ministerstvo (§ 7 a 10), že způsobem uvedeným v § 12 odst.
3 jedná organizační jednotka sdružení, která je oprávněna jednat svým jménem,
postupuje obdobně způsobem tam uvedeným. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně.

§ 13

(1) Pro hospodaření sdružení platí zvláštní zákon. /4/

(2) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

(3) Při zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. b) provede jeho
majetkové vypořádání /4/ likvidátor určený ministerstvem.

(4) Způsobem uvedeným v odstavci 3 se postupuje též při zániku sdružení
podle § 12 odst. 1 písm. a), není-li jeho orgán, který by majetkové
vypořádání provedl.

§ 14

Zánik sdružení oznámí ministerstvo Federálnímu statistickému úřadu do 7
dnů ode dne, kdy se o něm dozvědělo.

§ 15
Soudní ochrana

(1) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti
němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo
odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o jeho
přezkoumání.

(2) Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Soud však může v
odůvodněných případech výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

§ 16
Smlouvy o součinnosti

(1) Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení
určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu. K platnosti
smlouvy je třeba písemné formy.

(2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího
provádění, práva a povinnosti zúčastněných sdružení a prostředky, kterými k
součinnosti přispívají.

(3) Na základě smlouvy o součinnosti může vzniknout nová právnická osoba,
pro kterou platí obdobně ustanovení o hospodářských zařízeních společenských
organizací. /4/

(4) Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz zúčastněných sdružení,
který je právnickou osobou. Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona.

(5) Ve smlouvě o součinnosti může být stanoveno, že smlouva pozbude
účinnosti dohodou zúčastněných sdružení, dosažením cíle, pro který byla
uzavřena, nebo jinou skutečností ve smlouvě uvedenou.


Společná ustanovení

§ 17

Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění sdružení přístupná veřejnosti, mají
přítomní občané povinnosti účastníků shromáždění. /5/ Nesmějí zasahovat do
jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.

§ 18

V souladu s cíli své činnosti mají sdružení právo obracet se na státní
orgány s peticemi. /6/

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona se považují dobrovolné
organizace, které vznikly po 30.září 1951, nebo které byly za dobrovolné
organizace prohlášeny podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných
organizacích a shromážděních, a které nezanikly. Tyto organizace jsou pouze
povinny do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1,
popřípadě § 11 svůj název, sídlo a stanovy.

(2) Spolky vzniklé před 1.říjnem 1951 se považují za sdružení již vzniklá
podle tohoto zákona, pokud nezanikly. Jsou povinny do 30.června 1990 oznámit
ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1, popřípadě § 11 odst. 4 svůj název a
sídlo. Pokud toto neučiní, ministerstvo se jich dotáže, zda hodlají nadále
vyvíjet činnost. Nesplní-li spolek povinnost podle věty druhé ani do 31. 12.
1990, bude se mít za to, že tímto dnem zanikl.

(3) Údaje o sdruženích (§ 9 odst. 2) uvedených v odstavcích 1 a 2 oznámí
ministerstvo (§ 7 odst. 1) Federálnímu statistickému úřadu k evidenci.

§ 20

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním
prvkem v Československé socialistické republice, zůstává nedotčen.

§ 21

Zrušují se

1. zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve
znění pozdějších předpisů, pokud jde o dobrovolné organizace;
2. vyhláška ministerstva vnitra č. 320/1951 Ú.l. (č. 348/1951 Ú. v.), o
dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění vyhlášky ministra
vnitra č. 158/1957 Ú.l., pokud jde o dobrovolné organizace;
3. vládní nařízení č. 30/1939 Sb., o tvoření zvláštních sdružení
nepodléhajících platným předpisům o sdružování a o dozoru na ně;
4. § 2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění
veřejného pořádku;
5. § 2 odst. 8 písm. c) zákona č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti
Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a
bezpečnosti;
6. § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních
ústředních orgánů státní správy.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


---------------------------- Poznámky pod čarou ----------------------------

1) § 8 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

2) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 207/1968 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
změn a doplňků.

4) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

5) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz