Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Občanské sdružení - vzory stanov ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Občanské sdružení

Vzory stanov občanského sdružení

Nabízíme Vám vzory stanov občanského sdružení. Každé stanovy jsou poněkud jiné:

Stanovy číslo I.jsou vhodné pro velká občanská sdružení sdružující fyzické i právnické osoby, sdružení koordinačního typu, založená na principu koordinace činnosti jinak nezávislých subjektů (např. sdružení ekologických zemědělců, farem a organizací, zabývajících se eko-zemědělstvím).

Stanovy číslo II. jsou vhodné pro sdružení středně velká a "středně nezávislá", například sdružení učitelů zabývacích se na školách ekologickou výchovou.

Stanovy číslo III.jsou stanovy malé ekologické organizace, která je založena na principu operativnosti, členové úzce spolupracují a jejich činnost je co nejméně formalizovaná, založená na důvěře a komunikaci (např. eko-poradna).

Vzory lze samozřejmě volně kombinovat, při tvorbě stanov je vždy nutné vycházet z reálných potřeb sdružení.


I. Vzor stanov většího občanského sdružení s členstvím fyzických i právnických osob

Stanovy občanského sdružení Přátelé Pálavy


Název a sídlo

Občanské sdružení Přátelé Pálavy (dále jen "sdružení") má sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní "Friends of Pálava".

Sdružení sídlí na adrese Brno, Vavrouškova 35, 602 00


Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na ochraně přírody a krajiny na Pálavě, kulturních, folklórních a historických památek Pálavského regionu.

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.


Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • chránit přírodu a krajinu, kulturní, folklórních a historické památky Pálavského regionu, což je hlavní cíl sdružení,
 • účastnit se v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití krajiny Pálavského regionu,
 • vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování tohoto cíle.

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 • účast v právních řízeních týkajících se hlavního cíle sdružení - ochrany Pálavského regionu,
 • propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu,
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy),
 • informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se Pálavského regionu.

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.

Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Komentář:

Funkce čestného člena je záležitostí spíše exkluzívní, ale není vyloučeno ji ve stanovách zřídit, vzhledem k tomu, že je tímto způsobem možné ocenit člověka, kterého si vážíme, nebo si zavázat osobu vlivnou, která může organizaci pomoci už svým jménem.

2. Člen sdružení má právo:

 • zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních rozhodnutí,
 • ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce,
 • aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení :

 • napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení
 • vyloučení ze sdružení.

5 . Členství ve sdružení zaniká :

 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,
 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
 • zánikem člena - právnické osoby,
 • úmrtím člena - fyzické osoby,
 • zánikem sdružení.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Organizační uspořádání

1. Strukturu společnosti tvoří:

 • valná hromada,
 • výkonná rada,
 • předseda.

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také , požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle jednatel. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům společnosti.

3. Valná hromada má následující pravomoci:

 • rozhoduje o členství ve sdružení,
 • volí výkonnou radu a předsedu, funkční období volených orgánů je jednoleté,
 • schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení,
 • doplňuje a mění stanovy společnosti,
 • stanovuje členské příspěvky,
 • hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
 • valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení.

4. Výkonná rada řídí společnost mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji jednatel a 4 další členové, jmenovaní valnou hromadou. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání pořizuje jednatel zápis. Výkonná rada :

 • rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
 • připravuje jednání valné hromady,
 • kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení.

Komentář:

Stanovy kladou důraz na pravomoci valné hromady a výkonné rady, předseda je zde spíše koordinátorem Sdružení fungujících podle těchto stanov má spíše volný charakter, forma je ideální pro účelová sdružení typu sdružení ekologických poraden a jednotlivců, zabývajících se ekologickým poradenstvím, nebo sdružení fyzických a právnických osob zabývajících se ekologickým zemědělstvím a podobně.


Hospodaření společnosti

1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.

2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada . Prostředky jsou používány na krytí :

 • administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,
 • služeb a prací nutných k činnosti sdružení.

3. Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě sdružení.


Závěrečná ustanovení

1. Jménem společnosti jedná její předseda nebo osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim jednatelem.

2. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou v .................... dne ............... 1997.


II. Vzor stanov občanského sdružení, jehož členem jsou pouze fyzické osoby
(s funkcí předsedy)


Stanovy Asociace Zelených mateřských škol České republiky


Preambule

Asociace Zelených škol (dále AZŠ) je dobrovolné profesní nepolitické sdružení učitelek mateřských škol pracujících podle učebního programu “zelená školka”, učitelek mateřských škol a tříd pracujících na principech učebních osnov “zelená školka” a dalších iniciativ, které se zabývají ekologickou výchovou předškolních dětí.


Název sdružení

Asociace Zelených mateřských škol České republiky.


Sídlo

Zelená mateřská škola, Jiřího z Poděbrad 7, Turnov.


Poslání sdružení

1. Sdružovat učitelky mateřských škol, které přistoupily k program "Zelená školka", poskytující ekologicky příznivé učební prostředí ve školkách a základní ekologickou výchovu dětem předškolního věku.

2. Podporovat profesní rozvoj učitelek Zelených mateřských škol a rozvoj dalších iniciativ pracujících na principech Zelené školky.

3. zajišťovat spolupráci členů Asociace s veřejností.


Doba trvání sdružení

Asociace se zakládá na dobu neurčitou


Vznik a zánik členství

1. Členem Asociace se může stát učitelka pracující v Zelené mateřské škole nebo v mateřské škole či třídě pracující na principech Zelené školky.

2. Členem Asociace se může stát dále každá fyzická osoba, která má zájem prosazovat myšlenky trvale udržitelného života a cíle Asociace, na základě písemné přihlášky zaslané na adresu sídla Asociace.

3. Členství ve sdružení vzniká dnem doručení přihlášky do sídla Asociace.

4. Členství v Asociaci zaniká:

 • zánikem Asociace,
 • ke dni doručení písemného oznámení Radě Asociace o vystoupení člena,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady Asociace,
 • smrtí člena.

Práva a povinnosti členů

 • účastnit se Valné hromady členů Asociace,
 • podávat návrhy Radě Asociace a žádat jejich projednání,
 • být informován o činnosti Rady a celé Asociace, včetně hospodaření,

2. Povinnosti člena Asociace:

 • dodržovat stanovy AZŠ,
 • respektovat usnesení Rady Asociace a Valné hromady,
 • platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Valné hromady.

Organizační struktura a orgány Asociace

1. Valná hromada AZŠ

 • je nejvyšším orgánem Asociace a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok,
 • přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů,
 • je usnášení schopná, je-li přítomna 1/4 z celkového počtu členů,
 • projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet Asociace,
 • volí zástupce do Rady Asociace,
 • schvaluje výši členských příspěvků,
 • schvaluje změnu stanov,
 • rozhoduje o zániku Asociace.

2. Rada AZŠ

 • je výkonným a řídícím orgánem,
 • má 7 členů,
 • v čele stojí předseda, kterého volí Rada Asociace na dobu jednoho roku,
 • předseda řídí činnost Asociace a je jejím statutárním zástupcem,
 • předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady Asociace,
 • usnesení Rady Asociace se přijímá většinou hlasů přítomných členů,
 • Radu Asociace svolává předseda nebo jiný pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně,
 • Rada Asociace může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů, Rady Asociace, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné.

Zásady hospodaření

1. Hospodaření Asociace se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Prostředky na svoji činnost získává Asociace:

 • z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Rada Asociace,
 • z darů, dotací a odkazů,
 • z příjmů z vlastní činnosti.

Zánik sdružení

1. Asociace zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků Valné hromady Asociace.

2. Pro případ likvidace Asociace se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy

2. Tyto stanovy byly přijaty zástupci Zelených mateřských škol na ustavující schůzi Asociace Zelených mateřských škol v Turnově 20. 2. 1998.


III. Vzor stanov občanského sdružení (s kolektivním statutárním orgánem)

Stanovy občanského sdružení Ekologický poradní servis


Čl. 1.

Název a sídlo

Ekologický poradní servis, ve zkratce EPS (dále jen sdružení) má své sídlo v Poličce, Františkánské náměstí 7. Anglický ekvivalent jeho jména zní : The Environmental Advisory Service.


Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • přispívání k ochraně životního prostředí,
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení,
 • bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, ekologicky šetrného hospodaření firmy a domácnosti, zneškodňování odpadů a ochrany spotřebitele a dalších prostředků, směřující k trvale udržitelnému způsobu života regionu,
 • podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti,
 • ochrana spotřebitele.

Komentář:

Písm. b) obsahuje jako hlavní cíl sdružení ochranu přírody a krajiny, což je nezbytné pro to, aby se sdružení mohlo ve smyslu § 70 účastnit řízení podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

 • poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí,
 • účast ve správních i jiných řízeních , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí,
 • vydávání letáčků, publikací.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Komentář:

Sdružení nemá předsedu, v jeho čele stojí kolektivní statutární orgán “výbor”. Výhodou je větší počet oprávněných statutárních zástupců, demokratičtější způsob přijímání operativních rozhodnutí a také odpadají eventuelní rozpaky spojené s volbou předsedy.


Čl. 7

Územní jednotky sdružení

>Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Komentář:

V § 70 odst. 2. zákona 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se říká:

Místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení ( dále jen občanské sdružení ), jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněna , pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy,, aby byla předem informována o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny ... a v odstavci 3. občanské sdružení je oprávněno ... účastnit se správního řízení ... v tomto řízení má postavení účastníka řízení.

Doslovným výkladem tohoto ustanovení však někteří úředníci dovozují, že účastníkem řízení je pouze organizační jednotka občanského sdružení, takže pokud občanské sdružení organizační jednotky nemá, nemůže se stát účastníkem. Malá občanská sdružení, která nepotřebují zřizovat organizační jednotky, by tak mohla být na základě tohoto výkladu vyloučena z řízení, a to, i když vznikla v úmyslu chránit území, jehož se řízení přímo týká (např. občanské sdružení Rožnovan, které chrání Rožnov a okolí, a má celkem 8 členů, se nebude moci stát účastníkem řízení , které povede místní obecní úřad, protože nebude mít organizační jednotku).

Uvedení tohoto článku ve stanovách sdružení by mělo problém vyřešit.


Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.


Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Pro Econect připravil:

EPS - Ekologicky pravni servis / Environmental Law Service
Bratislavska 31, 602 00 BRNO, Ceska republika / Czech Republic
tel.: 05-575 229, 05-4521 3802; fax: 05-4521 4429; e-mail: eps.brno@ecn.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz