Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Ostravě už dýchají lidé „na dluh“, zamoření prachem překročilo celoroční kvótu

3.3.2013
OSTRAVA/PLZEŇ [Centrum pro životní prostředí a zdraví]
Autor: Miroslav Šuta, tel: 608 775 753

Zamoření vzduchu v Ostravě, Bohumíně, Orlové, Havířově, Karviné a Českém Těšíně už na konci února přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Ostrava se tak letos stala prvním městem v České republice, jehož občané jsou nuceni dýchat ovzduší škodlivinami znečištěné více než připouští zákon. Ostrava má však dlouhodobé problémy také s překračováním limitů pro znečištění oxidem dusičitým a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem. Česká republika proto dokonce žádala Evropskou komisi o výjimky pro Moravskoslezský kraj z povinnosti dodržování limitů znečištění, které stanovuje evropská směrnice o ovzduší.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku (1). Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila limit 36-krát už 18. února. Do konce února celoroční kvótu porušování denního limitu překročily i stanice v Bohumíně, Orlové, Havířově, Karviné a Českém Těšíně,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (2) a dodal. „Ostravané a další obyvatelé Moravskoslezského kraje dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší. Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem. Platnost výjimky však již vypršela v červnu 2011.“ (3).

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Ostrava má také problém s ročním limitem pro znečištění oxidem dusičitým, který činí 40 μg/m3, ale dopravně zatížená lokalita Ostrava-Českobratrská jej opakovaně překračuje. „Oxid dusičitý je dráždivý plyn, který vzniká při spalovacích procesech. Spolupodílí se na zvýšení celkové, srdečně-cévní a respirační úmrtnosti. Pro děti znamená vystavení NO2 zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí,“ uvedl MUDr. Šuta.

Česká republika proto využila ustanovení, podle kterého může lhůtu pro splnění limitu prodloužit maximálně do roku 2015. Musí však prokázat, že limity nebylo možné splnit do 1. ledna 2010, a dále vypracovat plány kvality ovzduší, které zajistí splnění limitů před uplynutím prodloužené lhůty. „Evropská komise vznesla námitky proti prodloužení lhůty k dosažení ročního limitu oxidu dusičitého v Moravskoslezském kraji, protože Českou republikou předložené podklady neprokazují dosažení mezních hodnot ani do 1. ledna 2015,“ uvedl MUDr. Šuta a dodal: „Doslova rozhodnutí Komise uvádí, že „v plánech kvality ovzduší … chybí důkazy o tom, jak bude stanovených hodnot dosaženo“. Dále upozorňuje na nekonzistentnost „odhadů plánovaného zlepšení kvality ovzduší a očekávané doby pro dosažení příslušných hodnot“ (4).

Roční limitní hodnota pro benzo-a-pyren činí 1 ng/m3, ale v Ostravě jsou opakovaně měřeny hodnoty mnohonásobně vyšší, např. v roce 2011 byl limit v Ostravě-Radvanicích překročen více než 10x. „Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování,“ řekl Šuta.

„Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2011 na svědomí přes 6 400 tisíc předčasně zemřelých lidí a 2 tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Silně znečištěné ovzduší v regionu prokazatelně poškozuje zdraví lidí a zkracuje životy místních obyvatel. Oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republiky,“ uzavřel MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:
(1) Doba 35 dní s překročeným limitem vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a je závazná i pro ČR.

(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je občanské sdružení založené koncem roku 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.

(3) Rozhodnutí Komise ze dne 28. 9. 2009 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat pro PM10

(4) Rozhodnutí Komise ze dne 12. 7. 2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 ve čtyřech zónách kvality ovzduší


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz