Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V kanceláři hejtmana se našlo hodně bromovaných zpomalovačů hoření, obsahovala je i dešťová voda z Ústí nad Labem

12.7.2006
PRAHA [Arnika - Budoucnost bez jedů]
Autor: Lenka Lukáčková

Člověk nemusí být zaměstnancem chemičky, aby byl vystaven toxickým látkám. Stačí sedět v kanceláři hejtmana Ústeckého kraje! Vzorek prachu odebraný v kanceláři hejtmana Ing. Jiřího Šulce obsahoval ze čtyř vzorků, které byly v Čechách odebrány Arnikou, nejvíce polybromovaných difenyléterů (PBDE) (1), které patří do rodiny bromovaných zpomalovačů hoření (2) přidávaných do různých výrobků včetně elektroniky a koberců. V podobném směru ještě více vybočoval vzorek dešťové vody odebraný v Ústí nad Labem.

"Nedostatečná kontrola, kterou máme nad chemickými látkami používanými v různých výrobcích způsobila, že prach v kancelářích a bytech obsahuje látky, které ohrožují reprodukci, imunitní systém anebo se kumulují v našich tkáních a negativně působí na hormonální systém. Jak ukázaly výsledky měření, můžeme s nimi přijít do styku i vysoko v horách, například v meteorologické observatoři. Musíme se nyní ptát, zda to změní nová chemická politika Evropské unie REACH," (3) komentoval výsledky rozborů prachu předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika nechala analyzovat vzorky prachu a dešťové vody z Churáňova, Ostravy, Prahy a Ústí nad Labem na přítomnost látek náležejících do tří skupin. Jednalo se o bromované zpomalovače hoření, ftaláty (4) a alkylfenoly (5). Ze 31 měřených látek jich ve vzorku prachu z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje zjistila Národní referenční laboratoř pro persistentní organické sloučeniny (POPs) nad mezí detekce 19 a ve vzorku vodních srážek z Ústí nad Labem 13. “Zvláštní pozornost si zasluhují zjištěné hodnoty polybromovaných difenyléterů náležejících k bromovaným zpomalovačům hoření. Přestože toho o působení těchto látek na zdraví člověka stále víme velice málo, jsou považovány za imunotoxické, neurotoxické a negativně působí na funkci jater a tvorbu hormonů. Nejvíce jich obsahovaly právě vzorky z Ústí nad Labem. Zkouškou ohněm pro REACH bude to, zda nás pomůže zbavit těchto nevítaných hostů našich pracovišť a domovů,“ řekl Dr. Alan Watson, autor interpretace výsledků měření, kterou Arnika publikovala pod názvem "POZOR! Nebezpečný prach!".

Pro obsah sledovaných látek v prachu na pracovišti a ve srážkové vodě nejsou zavedeny žádné limity. Nebylo proto možné je s nějakými limity porovnávat. "Považujeme však za problém už jejich samotnou přítomnost v prachu a dešťových srážkách," řekl Petrlík.

I na základě výsledků analýzy prachu a vzorků deště bude Arnika společně s dalšími evropskými ekologickými a spotřebitelskými organizacemi prosazovat, aby poslanci Evropského parlamentu ve druhém čtení do nařízení REACH zapracovali následující body:

1) Povinnost náhrady nebezpečných chemických látek tam, kde je to možné.
2) Právo na informace o obsahu nebezpečných chemických látek ve výrobcích včetně dostupnosti informací o jejich působení na zdraví lidí a životní prostředí.
3) Garantování chemické bezpečnosti výrobků ze strany průmyslu.
4) Průhlednost a dostupnost informací neomezovanou pod záminkou "obchodního tajemství".

"Všechny naše požadavky jsou v souladu s peticí Budoucnost bez jedů II, kterou podepsalo přes 14 tisíc lidí včetně starosty Děčína Ing. Vladislava Rašky (ODS), starostek Dubí Ilony Smítkové (Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí) a Dolních Habartic Ing. Květoslavy Vašákové (KSČM) a řady dalších zastupitelů měst a obcí. Doufáme, že tentokrát jejich přání bude ignorovat i méně českých poslanců Evropského parlamentu," řekl Petrlík.

==============================================================================

Přílohy

• (1) Polybromované difenylétery jsou skupinou více jak 70 organických sloučenin bromu. Používají se jako zpomalovače hoření (náležejí do širší skupiny bromovaných zpomalovačů hoření). Svým charakterem jsou podobné PCB, které nahradily v řadě aplikací. Stejně jako v případě PCB, i PBDE zahrnují 209 kongenerů (látek). Liší počtem (1 - 10) a polohu atomů bromu navázaných na benzenová jádra. PBDE jsou perzistentní (velmi dlouhou dobu přetrvávající v životním prostředí či v živých organismech) a bioakumulativní (mají schopnost ukládat se v živých organismech, zejména v tucích) a jsou již přítomny všude v životním prostředí – v půdě, vodě, ve splaškových vodách, v tkáních ryb, ptáků, tuleňů, velryb a polárních medvědů, v lidské krvi i v mateřském mléce. Koncentrace PBDE v životním prostředí se prudce zvyšují. Vědci zjistili, že PBDE mohou ovlivňovat funkci hormonů a mohou narušovat vývoj mozku. Jsou spojovány s non-Hodgkinovým lymfomem u lidí, různými druhy rakoviny u krys a narušením rovnováhy hormonů štítné žlázy. Mají také genotoxické účinky. Vysoké koncentrace PBDE lze najít v prachu. Z tohoto důvodu je pozornost věnována účinkům těchto látek na malé děti. Dosud nebylo dostatečně prozkoumáno, zda PBDE mohou způsobovat rakovinu u lidí či nikoliv.

• (2) Bromované zpomalovače hoření se používají jako přísada např. v elektrických a elektronických zařízeních, dopravních prostředcích, osvětlovacích tělesech a elektrických vodičích, nábytku, kobercích a bytových textiliích, v balících a izolačních materiálech (zejména v polystyrénu). Ze studií o účincích některých zpomalovačů na zvířata víme, že chronická expozice těmito látkami (zejména během nitroděložního vývoje) může vést k ovlivnění vývoje mozku a kostry a následně k poruše nervového systému.

• (3) REACH: Zkratka slov Registrace, Evaluace, Autorizace Chemikálií.

Tento návrh nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu si klade za cíl zavést nový systém regulace pohybu chemikálií. Jeho podstatou je:
A. Registrace zhruba 30 000 chemických látek, které se v současnosti objevují na evropském trhu v množství větším než 1 tuna.
B. Evaluace (zhodnocení) použití těchto chemikálií a dalších látek, u kterých existuje vážné podezření, že mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.
C. Autorizace (osvědčení) látek, označených za vysoce rizikové. V praxi by to znamenalo, že u těchto rizikových chemikálií by podniky musely žádat o autorizaci k povolení jejich užití při výrobě produktů.

Návrh legislativní úpravy REACH vychází z principu předběžné opatrnosti. V souvislosti s chemickými látkami to znamená, že předtím, než bude možné chemickou látku bez omezení vyrábět a používat, je nezbytné mít dostatečné informace o její bezpečnosti. REACH má nahradit současný systém, kdy dochází k používání desítek tisíc látek, o kterých existuje jen minimum informací.

Současná podoba návrhu prošla prvním čtením v Evropském parlamentu a projednáváním v Radě ministrů. Na podzim 2006 je naplánované druhé čtení v EP, kde se budou poslanci vyjadřovat ke změnám navrženým Radou. Největší diskuse se pravděpodobně bude týkat principu substituce, tedy náhrady látek vzbuzujících mimořádné obavy, pokud existuje dostupná alternativa. Zatímco EP tento požadavek v prvním čtení prosadil, Rada ho při svém projednávání značně oslabila. Pokud parlament ve druhém čtení přijme všechny změny provedené Radou, zákon bude schválen. V opačném případě bude REACH projednáván ve výboru složeném ze zástupců EP a Rady (tzv. smírčí soud). Návrh vzešlý z tohoto jednání je pak v EP projednáván ve třetím čtení, kdy buď dojde k jeho potvrzení, nebo konečnému zamítnutí. 12. července bude REACH projednávat Výbor EP pro životní prostředí. Českou republiku v něm reprezentují Miroslav Ouzký (ODS) a Jiří Maštálka (KSČM) jako náhradník.

• (4) Ftaláty představují skupinu asi 40 látek. Jsou častým kontaminantem ovzduší v interiérech vzhledem k jejich širokému využívání ve stavebních materiálech a výrobcích pro domácnost. Jsou používány jako změkčovadlo v PVC - podlahové krytiny, stavební materiály, zařízení pro bytové, kancelářské i automobilové interiéry, kabely apod. Dalšími aplikacemi jsou např. složky nátěrů a těsnících materiálů. Hlavní nebezpečí, které je s těmito látkami spojováno, spočívá v jejich negativním vlivu na hormonální a reprodukční systém. Nezanedbatelné jsou také jejich účinky na játra, ledviny, plíce a na srážlivost krve. K nejvíce nebezpečným náleží i DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát).

• (5) Alkylfenoly jsou organické sloučeniny ze kterých se vyrábějí především neiontové detergenty. Ty mohou mít dle své chemické povahy různá využití. Často se používají jako průmyslová čistidla, nebo jako emulgátory při povrchové úpravě kůže a textilu. Mohou také sloužit jako součást některých barviv, šampónů a dalších výrobků osobní hygieny. Některé odvozené sloučeniny mohou být součástí plastů. Nejvýznamnější rizika spojená s alkylfenoly souvisí s jejich schopností napodobovat účinky přirozených estrogenních hormonů, což může vést ke změnám v sexuálním vývoji některých organismů. Alkylfenoly jsou také látky, které se těžko odbourávají z prostředí a mají tendenci se akumulovat v rámci potravního řetězce. Nejohroženou skupinou jsou vodní organismy, pro které jsou alkylfenoly toxické.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz