Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002

VÝSLEDKY VOLEB NA STRÁNKÁCH STATISTICKÉHO ÚŘADU

Úvodní slovo

V souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami se Econnect rozhodl zmonitorovat aktivity českých nevládních a neziskových organizací související s letošními komunálními volbami. Právě politika na komunální úrovni nabízí možnost zvyšování participace občanů na rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají. Listopadové komunální volby proto představují významnou příležitost pro organizace neziskového sektoru, které mohou období před volbami využít a snažit se podpořit aktivní přístup občanů k veřejným záležitostem.

Stránku jsme připravili se záměrem informovat o konkrétních projektech občanských sdružení, hlavním cílem je však nabídnout inspirativní příklady ostatním organizacím. V listopadových volbách kandidují také zástupci některých občanských sdružení. Materiály obsahující jejich volební kampaň na těchto stránkách záměrně nezveřejňujeme.

Všechny níže uvedené projekty (s výjimkou projektů SOS Praha a Transparency International) vznikly na základě (nebo s podílem) grantu Open Society Fund v rámci projektu Rok voleb.

Celková charakteristika projektů

Níže představené projekty lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První z nich tvoří besedy a setkání kandidátů komunálních voleb s občany, druhou skupinu tvoří nejrůznější letáky a ankety oslovující jak veřejnost, tak kandidáty. Není přitom výjimkou, že výsledky anket jsou využity jako hlavní podklad pro diskusní setkání občanů a kandidátů. Společným rysem všech projektů je jejich hlavní cíl - vyvolat a posílit zájem veřejnosti o rozhodovací procesy na komunální úrovni.


Své připomínky a návrhy na zařazení aktivit dalších NNO do tohoto přehledu můžete zasílat na adresu obcanska.spolecnost@ecn.cz.

 
Sdružení ARNIKA Ostrava
Projekt: Diskusní fórum s kandidáty do komunálních voleb
Vedoucí projektu: Lenka DAŇHELOVÁ
tel: 59-624 16 14, +420 732 377 054
e-mail: ostrava@arnika.org
Charakteristika sdružení: Pobočka ARNIKY v Ostravě navazuje na činnost Dětí Země Ostrava. Pracuje na kampaních v ochraně přírody (především říčních toků Odra, Labe, Krupá) a na snížení znečištění toxickými látkami (kampaň Budoucnost bez jedů). Sdružení poskytuje místním obyvatelům a sdružením pomoc týkající se problematiky ochrany životního prostředí. V kanceláři je k dispozici mnoho materiálů a malá knihovna, sdružení také poskytuje poradenskou službu veřejnosti.
Aktivity ke komunálním volbám: 1) Studentská fóra v Opavě a Ostravě 30. a 31. října (viz Kalendář akcí ) - cílem diskuse je otevřít otázky týkající se problémů v životním prostředí Moravskoslezského kraje a přimět politiky ke konkrétním vyjádřením, jak situaci zlepšit. Akce nejsou určeny jen pro studenty zabývající se problematikou ochrany životního prostředí, má na ně přístup každý, jemuž není lhostejný osud jeho města.

2) Dopis a výzva kandidátům - jednotlivým politickým stranám, jejichž kandidáti se ucházejí o posty v místních samosprávách, byla zaslána výzva k používání recyklovaného papíru a výzva týkající se zlepšení stavu znečištění Ostravska toxickými látkami. Místní politikové mají v rámci výzvy také odpovědět na otázky, jak uvedená témata hodlají v budoucnu řešit. Výzva týkající se toxického znečištění

Ze všech získaných dat připraví Arnika informační brožurku, jež by měla pomoci lépe porovnávat předvolební sliby politiků s jejich jednáním po volbách.

 
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit,
Venkovské centrum Kostelecké Horky
Projekt: Anketa pro Horecké noviny
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka KULÍŠKOVÁ
tel: 494 547 012
e-mail: sarka@inexsda.cz
Charakteristika sdružení: INEX - SDA je dobrovolnickou neziskovou organizací, která se zaměřuje na mezinárodní projekty s dobrovolníky v ČR, na propagaci a rehabilitaci dobrovolnictví u nás a na dobrovolnou činnost v projektech environmentálního, sociálního a kulturního zaměření. Snaží se vést k aktivnímu přístupu a odpovědnosti za prostředí a společnost, cvičit týmovou práci v mezinárodní skupině a organizováním dobrovolné práce k pomoci v místech, kde se nedostává financí či lidského pochopení pro realizaci potřebné věci.
Aktivity ke komunálním volbám: a) Anketa pro občany kandidující do zastupitelstva obce (150 obyvatel), jejíž výsledek bude zveřejněn v Horeckých novinách (ve spolupráci s občany vydává INEX-SDA).
Anketa pro kandidáty.rtf

b) Zvláštní číslo občasníku Horecké noviny věnované komunálním volbám v obci a rozhovorům s jednotlivými kandidáty.

Cílem obou akcí je povzbudit občany obce k zájmu o to, koho volí a proč. Vnést nová a aktuální témata do komunální politiky malé obce a načrtnout možnosti aktivní povolební participace občanů na rozhodování o místních záležitostech. Výsledky ankety byly zveřejněny v Horeckých novinách.
Předvolební číslo Horeckých novin.rtf (160kb)

 
Centrum pro komunitní práci střední Morava
Projekt: Přerovský předvolební přehled
Vedoucí projektu: Josef ZDRAŽIL
tel: 581 210 502
e-mail: Stredni.morava@cpkp.cz
Charakteristika sdružení: CpKP o.s. je nevládní nezisková organizace, která se zabývá účastí veřejnosti v rozvoji obcí, měst, mikroregionů a krajů. CpKP poskytuje konzultace, metodickou pomoc a školení obcím, nestátním neziskovým organizacím, státní správě, podnikatelským subjektům i občanům. CpKP se rovněž zabývá informováním o Evropské unii a síťováním nevládních neziskových organizací.
Aktivity ke komunálním volbám: a)Fórum kandidátů do zastupitelstva města Přerova - Fórum je nástrojem zapojení veřejnosti, který může zlepšit znalosti občanů o postoji jednotlivých kandidátů k problémům města, umožní jim tyto postoje bezprostředně konfrontovat a tím jim usnadní rozhodování při volbách. Klíčovými tématy Fóra kandidátů budou nejaktuálnější problémy města Přerova, tak jak je označili občané města v anketě realizované za odborné spolupráce socioložky a za pomoci studentek Střední pedagogické školy v Přerově.

b) Výsledky ankety o spokojenosti občanů Přerova s rozvojem města a prací radnice v uplynulém volebním období - Anketa se zaměřila na několik oblastí: spokojenost s informováním občanů zastupitelstvem, korupci v souvislosti s městským zastupitelstvem, celkovou spokojenost občanů se vzhledem města a na problémy, které jsou pro obyvatele Přerova nejžhavější.

 
Děti Země Beroun
Projekt: Chráněná krajinná oblast - její občané a politici (Berounsko)
Vedoucí projektu: Michal ŠTINGL
tel: 311 621 247
e-mail: Dz.beroun@iol.cz
Charakteristika sdružení: Děti Země v Berouně se zaměřují především na rozvoj občanské společnosti s důrazem na ochranu přírody a životního prostředí, na nadměrnou těžbu surovin v Českém krasu a na ekologickou výchovu dětí, mládeže i dospělých.
Aktivity ke komunálním volbám: a) Veřejná diskuse - předvolební fórum: Beroun a životní prostředí (akce proběhla 24. 10.)

b) Anketa pro kandidáty do zastupitelstva města Beroun - Cílem ankety je učinit záměry jednotlivých kandidátů transparentními. Otázky se týkají budování cyklostezek, hypermarketů a nakládání s odpady.

 
Mládež pro interkulturní porozumění
Projekt: Demokracie v Brně - komunální volby 2002
Vedoucí projektu: Samuel KAŠPAR
tel: 549 240 859
e-mail: Osmip@email.cz
Charakteristika sdružení: Mládež pro interkulturní porozumění je skupina lidí (od 16 let výše), kteří se zajímají o otázky soudobé společnosti v českém i světovém měřítku. Sdružení pořádá české i mezinárodní semináře a setkání ve spolupráci s domácími i zahraničními partnerskými organizacemi.
Aktivity ke komunálním volbám: Pozvánky na diskusní setkání s tématy:
a) hromadné dopravy v Brně
b) Romové v Brně
c) Brno – město kultury a vzdělání
d) komunikace občana s městem
(diskuse se konaly ve dnech 14., 16. a 22. 10.)
 
Přátelé Podolí a okolí
Projekt: Rok komunálních voleb v Praze 4
Vedoucí projektu: p. JULÁKOVÁ
tel: 241 432 972
e-mail: julak@seznam.cz
Charakteristika sdružení: Sdružení bylo založeno v r. 1995, kdy uspořádalo petiční akci proti výstavbě mostu Zlíchov-Dvorce. Získalo grant na vypracování urbanistické studie parkové úpravy Zeleného pruhu, 1999- 2000, uspořádalo petiční akci za záchranu historického jádra Podolí, 2001, získalo grant na dopracování projektu parkové úpravy Zeleného pruhu, 2002.
Aktivity ke komunálním volbám: a) Veřejné diskuse o úkolech a cílech komunální politiky a volebních programech jednotlivých stran a seskupení (diskuse se konaly ve dnech 16. 10. a 21. 10.)

b) Výzva spoluobčanům: Zajímejte se o kandidáty! (leták distribuovaný 11 000 domácnostem prostřednictvím pošty) mimo jiné připomíná nesplněné závazky současných zastupitelů - např. zklidnění severojižní magistrály; humanizace sídlišť; ochrana Vltavy a vltavských břehů

c) Anketní lístek určený občanům/voličům - cílem ankety je zmapovat konkrétní zkušenosti občanů s jejich zastupiteli

 
Společnost pro Jizerské hory
Projekt: K čemu potřebujeme krajinu (Jiz. hory)
Vedoucí projektu: PhDr. Jitka DOUBNEROVÁ
tel: 485 109 292
e-mail: jizerky@iol.cz
Charakteristika sdružení: V roce 1999, zřídila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor obecně prospěšnou společnost Společnost pro Jizerské hory, která se stala realizátorem projektů a nositelem praktické činnosti v rámci lesnických, komunitních a vzdělávacích programů, zatímco Nadace zůstává zdrojem odborné a finanční pomoci.
Aktivity ke komunálním volbám: a) Anketa pro občany - cílem je zmapovat, jak lidé, kteří v Liberci žijí a tráví v něm pracovní i volný čas, vnímají krajinu okolí města, co od ní očekávají, k čemu ji vlastně potřebují

b) Anketa pro kandidáty - cílem je zmapovat, jak lidé, kteří v následujících letech budou rozhodovat o rozvoji města Liberce, vnímají přírodní okolí města a co chtějí dělat pro to, aby tato vysoce oceňovaná charakteristika města zůstala volně přístupná a otevřená všem obyvatelům Liberce.

Výsledky ankety

Výsledky anket budou publikovány ve sborníku Na čem nám záleží, který je připravován k vydání v závěru roku 2002. Na ankety a na program ekologické výchovy, který byl zahájen už dříve, naváže konference Město a krajina – dobří sousedé, připravovaná na rok 2003.

 
Vlastenecký poutník, o.s.
Budišov nad Budišovkou
Projekt: VOLBY 2002 (ZKUSME JE OVLIVNIT)
Vedoucí projektu: Petr ANDRLE
e-mail: Petr.anderle@tiscali.cz
Charakteristika sdružení: občanské sdružení Vlastenecký poutník působí v oblasti Nízkého Jeseníku. V Moravském Berouně vydává nezávislý měsíčník ČAS, věnovaný historii, současnosti a kultuře oblasti.
Aktivity ke komunálním volbám: Cílem projektu Volby 2000 - Zkusme je podle realizátorů zkvalitnit průběh samotných voleb. Část projektu se věnuje volbám parlamentním, větší pozornost je věnována volbám komunálním. Projekt by měl zvýšit účast občanů při volbách, posílit a kultivovat jejich kritičnost ke kandidátům a jejich programům a změnit pasivitu zejména mladých voličů. Veškeré materiály týkající se komunálních voleb otiskuje Vlastenecký poutník v časopise ČAS.
Podrobný popis celého projektu.

Vedle třech dotazníků určených voličům, uspořádal Vlastenecký poutník také dvoudílnou anketu

a) Ukázka výsledků ankety "Co mne napadne, když slyším slovo POSLANEC/ STAROSTA?", na níž odpovídali mladí lidé z místní střední školy.

b) Dotazníky Otestujte si svého kandidáta

 
Regionální sdružení Dženo, Ostrava
Projekt: Program koalice romských organizací v ČR
Vedoucí projektu: Mikuláš HORVÁTH
tel: 603 833 284
e-mail: Dzeno-gendalos@ti.cz
Charakteristika sdružení: Základním posláním Džena je sdružovat zejména občany romské národnosti, kteří chtějí pomáhat svému národu. Jedním z hlavních cílů Sdružení Dženo je podpora rozvoje a obnovy tradičních hodnot a vlastností, ke kterým patří především nezávislost, svobodomyslnost, smysl pro čest a spravedlnost, láskyplná péče o děti a solidarita mezi Romy navzájem bez ohledu na jejich sociální postavení.
Aktivity ke komunálním volbám: Sdružení Dženo připravilo dva letáky, jež se distribuují mezi Romy po celé republice. První leták je praktickým návodem, jak správně vyplnit volební lístek a čemu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Druhý leták je výzvou Ivana Veselého, předsedy sdružení Dženo, k aktivní účasti Romů ve volbách. Oba letáky jsou v češtině a romštine.

a) Leták - Jak volit (150 Kb)

b) Leták - Výzva (80 Kb)

Ve dnech 6. až 8. 2002 se v Berouně konal seminář Postavení romského nevládního sektoru z hlediska participace na životě občanské společnosti. Jedna část diskuse byla věnována komunálním volbám. Sdružení Dženo nám poskytlo zápis z tohoto semináře.

a) Výtah ze semináře

 
Koalice občanských sdružení SOS Praha
(ve spolupráci s nadací SUE RYDER)
Akce: Beseda s kandidáty do komunálních voleb
(tato akce nepatří do projektů podpořených OSF)
Kontakní osoba: Marie Petrová
tel: 222 511 075
e-mail: sospraha@ecn.cz
Charakteristika sdružení: Koalice SOS Praha je volné společenství pražských občanských sdružení, jimž záleží na historických a přírodních hodnotách Prahy. Jednotlivá občanská sdružení jsou samostatná a zabývají se mnoha dalšími činnostmi. Cílem koalice je podpořit účast občanů v plánovacích a rozhodovacích procesech, zlepšit praktickou komunikaci občanů se samosprávou a státní správou, zlepšit spolupráci soukromého, veřejného a neziskového sektoru.
Aktivity ke komunálním volbám: Beseda s kandidáty do komunálních voleb:
Jaká bude Praha po volbách? (oblast životního prostředí, oblast sociální, dotazy veřejnosti) – setkání se konalo 22. 10; informaceo rpůběhu setkání najdete v
tiskové zprávě SOS Praha
 
Transparency International
Projekt: Radnice bez korupce
Vedoucí projektu: Adriana KRNÁČOVÁ
tel: 233 372 414
e-mail: krnacova@transparency.cz

Michal ŠTIČKA
tel: 233 372 414
e-mail: sticka@transparency.cz

Charakteristika sdružení: Cílem Transparency International Česká republika (TIC) je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TIC je jednou z více než 80 poboček mezinárodní organizace Transparency International (TI). TI nesleduje jednotlivé korupční případy, ale usiluje o dlouhodobější výsledky, a proto se zaměřuje především na podporu a iniciování systémových a preventivních opatření.
Aktivity ke komunálním volbám: TIC oslovila všech 20 v Praze kandidujících stran, hnutí a koalic s dotazníkem zjišťujícím postoje kandidátů ke korupci a transparentnosti ve veřejné správě na území hl. m. Prahy.

Výsledky ankety a odpovědi jednotlivých kandidátů.

VOLBY 2002

Volby 2002 - Zpráva o stavu demokracie - inventura minulého volebního období


Ekologické priority pro volební programy 2002

Koho budu volit? - anketa EkoListu
VOLBY 2002 na EkoListu
Pověz mi kdo je nejkrásnější IV aneb parlament a životní prostředí
Je čas se ptát - volební témata Hnutí DUHA

Hlídací fena ozdravění a feminizace české politiky

Volební programy: něco pro ženy? náhled do programů čtyř největších stran
Ženy a politika analýza postojů politických stran k postavení ženy ve společnosti

Koho volit? stručná analýza postojů politických stran k prioritám gay-lesbické minority

“Nejslabší, máte padáka!” otázky a odpovědi na téma volby 2002 a homosexuální populace

Romové a Volby 2002 - Volební speciál sdružení Dženo

Volby 2002 a branná povinnost

VOLBY 2002 a životní prostředí

Ekologické priority pro volební programy 2002

Koho budu volit? - anketa EkoListu
VOLBY 2002 na EkoListu
Pověz mi kdo je nejkrásnější IV aneb parlament a životní prostředí
Je čas se ptát - volební témata Hnutí DUHA

VOLBY 2002 v optice gendru

Hlídací fena ozdravění a feminizace české politiky
Volební programy: něco pro ženy? náhled do programů čtyř největších stran
Ženy na volitelných místech kandidátek politických stran
Ženy a politika analýza postojů politických stran k postavení ženy ve společnosti
Koho volit? stručná analýza postojů politických stran k prioritám gay-lesbické minority
“Nejslabší, máte padáka!” otázky a odpovědina téma volby 2002 a homosexuální populace

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz