Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Chlumec nad Cidlinou: recept na zlepšení katastrofální dopravní situace?

18.8.2003
[Doprava pro 21. století]
Autor: Petr Šmíd, tel: 274 816 727

Město Chlumec nad Cidlinou přihlásilo do letošního ročníku soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR [1] projekt, jehož výsledkem je částečné zlepšení kritické dopravní situace na průtahu městem.

Chlumec nad Cidlinou dlouhodobě trpí průjezdem těžké nákladní dopravy středem města. Město je rozděleno na dvě části silnicí E67 a přechod přes tuto mimořádně frekventovanou komunikaci byl téměř nemožný. Většina projíždějících aut navíc překračovala nejvyšší povolenou rychlost, což riziko pro chodce ještě zvyšovalo. Za této situace se vedení města rozhodlo přistoupit k realizaci stavebně-dopravních opatření podle zásad zklidňování dopravy [2]. Dvě křižovatky na okrajích města byly rekonstruovány a přestavěny na okružní.

Nejrušnější křižovatka centru města byla vybavena světelnou signalizací doplněnou o v ČR zatím málo používanou technologii tzv. bílého světla, která ve večerních hodinách výrazně zvyšuje viditelnost chodců na přechodu.

„Zkušební provoz světelné křižovatky při vjezdu na Klicperovo náměstí ukázal, že se světelná signalizace opravdu vyplatila. Od 9. ledna 2003 nedošlo na náměstí k vážnější dopravní nehodě“, říká starosta města Miroslav Uchytil. V dlouhém táhlém úseku, který ve směru od Prahy řidiče přímo vybízí k rychlé jízdě, byl umístěn radar, upozorňující blikáním na překročení povolené rychlosti. „Toto zařízení je prakticky neustále v permanenci“, dodává pan starosta.

Z východních Čech pochází i další zajímavý soutěžní projekt, a to velkorysá rekonstrukce místních komunikací v obci Rybitví. Zde se podařilo skloubit účelnost s estetikou a vytvořit plnohodnotný veřejný prostor, splňující nároky na moderní bydlení.

Kontakty:
Miroslav Uchytil, starosta města Chlumce nad Cidlinou, tel. 495 484 515, e-mail starosta@tiscali.cz;
Naďa Hubáčková, starostka obce Rybitví, tel. 466 680 419, e-mail: obec.rybitvi@tiscali.cz;
administrátoři soutěže: Petr Šmíd (tel. 274 816 727, 732 930 646, e-mail petr.smid@ecn.cz) a Aleš Kuták (tel. 274 822 150)

[1] Do soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR, kterou společně vyhlásily program Doprava pro 21. století, Ministerstvo dopravy, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec, přihlásila města a obce z České republiky celkem 15 projektů (viz příloha níže), mezi nimiž převažují obytné zóny a průtahy obcemi. Cílem soutěže je prostřednictvím ocenění uvést v širší známost kvalitní projekty realizované v České republice a inspirovat tak k jejich následování. O oceněných projektech rozhodne v září odborná komise, která může mezi vítěze rozdělit celkem 300.000,-Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 22.9.2003.

[2] Pod pojmem zklidňování dopravy se rozumí soubor opatření, sloužících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy, především v obcích. Tato opatření zahrnují rovněž spravedlivější přerozdělení veřejného prostoru a zlepšení celkové estetiky veřejných prostranství. Projekty zklidnění dopravy pomáhají předcházet zejména nejtěžším dopravním nehodám, jejichž počet je u nás alarmující. Podle údajů Policie ČR – viz http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2003/6_2003.html – bylo jen v prvních šesti měsících letošního roku na našich silnicích usmrceno 602 lidí, což oproti stejnému období loňského roku znamená nárůst o 37 mrtvých. Z tohoto počtu bylo 118 chodců a 53 cyklistů. Většinu nehod zavinili řidiči motorových vozidel, přičemž nepřiměřená rychlost jejich jízdy byla příčinou 234 smrtelných zranění.

Program Doprava pro 21. století je společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA, který chce přispět k tomu, aby dopravní politika v naší zemi zahrnovala promyšlenou a dostatečnou podporu veřejné osobní dopravy, chodců a cyklistů za současného omezování růstu dopravy automobilové. Hlavním prostředkem, který Doprava 21 využívá k naplnění svých cílů, jsou granty udělované na podporu inovativních dopravních projektů – viz http://doprava21.ecn.cz/granty.html.

==========================================================
Příloha: Přehled projektů přihlášených do letošního ročníku soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR“

Město Vsetín: Průtah Vsetínem
(soubor staveb na silnicích III/05735, III/05737, místní komunikace ul. Nádražní a Dolní náměstí)
Původní stav: Funkce Smetanovy ulice jako tradiční obchodní třídy byla značně omezena intenzivní vnitroměstskou dopravou. Tato ulice současně tvořila bariéru pro příčnou motorovou i pěší dopravu. Dolní náměstí bylo dopravně řešeno zvýrazněním jízdních pruhů zvýšenými chodníkovými obrubami; početná podélná a příčná parkovací stání existovala na úkor šířky chodníků.
Realizované změny: Světelná signalizace na křižovatce U Růžičků, rekonstrukce Nádražní ulice (vybudováno 800 m komunikace s oboustranným chodníkem: na tuto komunikaci byla odkloněna tranzitní dopravy ze Smetanovy ulice), vybudování okružních křižovatek Mostecká, Smetanova a Dušná, stavební úpravy Dolního náměstí, nové řešení přechodů pro chodce včetně úprav pro zdravotně postižené.
Přínos úprav: Zvýšení bezpečnosti chodců, obnovení původní funkce Smetanovy ulice jako obchodní třídy, zpříjemnění veřejných prostranství v centru města.
Náklady na realizaci: 154.500.000,- Kč
Financovaly: Město Vsetín a Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizováno v letech: 1999 - 2002
Zodpovědná osoba: ing. Jaromír Kudlík, tel. 571 491 518


Obec Těšetice: Rekonstrukce komunikace II/448
Původní stav: Komunikaci o šířce cca 9-10 m lemovaly úzké chodníky těsně přiléhající k zástavbě a k oploceným předzahrádkám. Technický stav vozovky a chodníků byl havarijní, parkování vozidel nebylo nijak organizováno, nebyl možný bezbariérový pohyb zdravotně postižených občanů.
Realizované změny: Vozovka dostala nový povrch a byla zúžena na šířku 6,50 m. Uvolněný prostor je nyní využit pro parkování a novou zeleň. Byly vytvořeny parkovací zálivy a mezi chodníky a komunikaci vloženy zelené ostrůvky.
Přínos úprav: Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, umožnění bezbariérového pohybu, zvýšení estetické úrovně průtahu obcí
Náklady na realizaci: 13.500.000,- Kč
Financovaly: Správa silnic Olomouckého kraje, obec Těšetice
Realizováno v roce: 2002
Zodpovědná osoba: Hana Rozsypalová, tel. 585 954 308


Město Třinec: Rekonstrukce podjezdu „Myší díra“
Původní stav: Podjezd pod železniční tratí na silnici II/468 (tzv. “Myší díra“) představoval svým stářím, technickým stavem a dopravními parametry reálnou hrozbu pro bezpečnost obyvatel města. Šířka stávajícího podjezdu činila ve směru od nádraží ČD 7,0 m a ve směru od centra města 7,4 m. Podjezdná výška byla 3,0 m. Nevyhovující parametry podjezdu způsobovaly časté dopravní zácpy a znemožňovaly průjezd nákladním vozidlům s vyšším průjezdným profilem, což vedlo k užívání relativně dlouhých a nevýhodných objízdných tras těmito vozidly. Podjezd navíc býval několikrát ročně zaplavován přívalovými dešti.
Realizované změny a přínos úprav: Rekonstruovaný podjezd umožňuje průchod dvěma dvoupruhovým komunikacím, které jsou odděleny středním pilířem. Opravou stávajícího a vybudováním nového chodníku na protilehlé straně byl podjezd zpřístupněn chodcům po obou stranách komunikace.
Náklady na realizaci: 122.000.000,- Kč
Financovaly: Evropská Unie (program PHARE), Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizováno v letech: 2001-2002
Zodpovědná osoba: Daniel Fojcik, tel. 558 306 111


Město Louny: Stavební úpravy průtahu II/246, 1. a 2. etapa
Původní stav: Po dokončení obchvatu Loun byl průtah silnice I/7 přeřazen do sítě silnic II. a III. třídy. Komunikace byla v úseku Komenského náměstí – Suzdalské náměstí třípruhová se dvěma světelně řízenými křižovatkami, v úseku Suzdalské nám. – křižovatka s ulicí 17. listopadu dvoupruhová se třemi velice frekventovanými přechody pro chodce, na nichž docházelo k častým dopravním nehodám.
Realizované změny: V úseku Komenského náměstí – Suzdalské náměstí byl snížen počet jízdních pruhů ze tří na dva. Jízdní pruhy byly zúženy na šířku 3,1 m. V místech přechodů pro chodce byly vždy na jedné straně komunikace rozšířeny chodníky, čímž se zkrátila přechodová vzdálenost. Přechody jsou bezbariérově upraveny a u dvou z nich byly vybudovány střední dělící ostrůvky. Křižovatka ulic SNP a 17. listopadu byla přestavěna na malou okružní.
Přínos úprav: Realizací úprav došlo k celkovému zklidnění dopravy přes střed města, zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rychlosti projíždějících vozidel. Malá okružní křižovatka a zúžené jízdní pruhy odrazují těžké nákladní automobily od průjezdu centrem, což přispívá ke snížení hladiny hluku a exhalací v okolí průtahu.
Parametry malé okružní křižovatky (MOK):
Vnější průměr: 25 m
Šířka asfaltového jízdního pásu: 7,5 m
Šířka vnitřního dlážděného prstence: 1,5 m
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům byla tato MOK sestavena z betonových svodidel Citybloc CTB 502 s ocelovým zábradlím.
Náklady na realizaci: 3.350.000,- Kč
Financovalo: město Louny
Realizováno v letech: 2001-2002
Zodpovědná osoba: Ivana Hádková, tel. 415 621 155
Zajímavost: Podle původního projektu měla být v prostoru získaném zúžením jízdních pruhů a snížením jejich počtu umístěna cyklostezka. Správa a údržba silnic Louny však s tímto řešením nesouhlasila a proto v tomto prostoru vznikl odstavný pruh pro motorová vozidla.


Město Nový Jičín: Propojení ulice Palackého se silnicí I/57 a propojení ulic Tyršovy a Palackého
Původní stav: Centrum města, které je zčásti památkovou rezervací, bylo silně zatěžováno dopravou ze směru místní části N. Jičín–Loučka (Palackého ulice), ze západní části města a ze silnice I/57.
Realizované změny: Ulice Palackého byla propojena se silnicí I/57 a s ulicí Tyršovou. Napojení ulice Palackého na I/57 bylo provedeno malou okružní křižovatkou o vnějším průměru 21 m a s průměrem vnitřního ostrůvku 12 m. Součástí dořešení dopravní situace bylo zlepšení naváděcího systému na záchytná parkoviště.
Přínos úprav: Propojení přineslo odsunutí automobilové dopravy z historického centra města na nově zbudované komunikace a výrazné zlepšení podmínek pro chodce v této oblasti.
Náklady na realizaci: 69.314.000,- Kč
Financovalo: město Nový Jičín
Realizováno v letech: 2001-2002
Zodpovědná osoba: Vladimír Bárta, tel. 556 768 249


Městský obvod Plzeň 2: Obytná zóna Bručná I – ulice U Českého Dvora
Původní stav: Obytnou zónu Bručná I tvoří zástavba rodinných domků. Rozvoj infrastruktury zde byl v minulých desetiletích mizivý, chyběla kanalizace a povrch většiny vozovek byl hlinitý, částečně zpevněný drobným kamenivem.
Realizované změny: Rekonstrukce komunikací proběhla podle zásad zklidňování dopravy. Bylo zvoleno řešení, které respektuje styl okolní zástavby, uliční prostor je přizpůsoben individuálně každé přiléhající nemovitosti. Parkovací místa jsou umístěna v zálivech (ke každému domu přísluší jedno parkovací místo). Výrazně byly rozšířeny plochy zeleně.
Přínos úprav: Bylo dosaženo podstatného poklesu pohybu vozidel – především těch, která zónou pouze projíždějí. Došlo k celkovému zkvalitnění prostoru po funkční i estetické stránce.
Náklady na realizaci: 5.055.000,- Kč
Financoval: Městský obvod Plzeň 2
Realizováno v letech: 2000-2001
Zodpovědná osoba: Pavel Venclík, tel. 378 036 350


Obec Břasy: Úprava komunikace II/233 ve Stupně
Původní stav: Průtah silnice II/233 byl směrově, sklonově i šířkově nevyhovující. Závažným problémem byla absence chodníků.
Realizované změny: Rekonstrukce vozovky a vybudování chodníku
Přínos úprav: Zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů, zlepšení vzhledu obce
Náklady na realizaci: 6.550.000,- Kč
Financovaly: Státní fond dopravní infrastruktury, obec Břasy
Realizováno v letech: 2000-2001
Zodpovědná osoba: Pavel Plzák, tel. 371 791 094


Statutární město Havířov: Park Orlí, obytná zóna v ulicích Konzumní a Orlí
Původní stav: Ulice byly úzké s asfaltobetonovým povrchem a plné parkujících automobilů. Trasa pro pěší nebyla důsledně oddělena od jízdních pruhů komunikací.
Realizované změny: Původní povrch komunikací byl kompletně vybourán a nahrazen kvalitní betonovou zámkovou dlažbou. Plochy určené pro automobilový provoz, plochy pro chodce a parkovací místa jsou navzájem barevně odlišeny. Většina parkovacích stání byla vymístěna na parkoviště podél Moravské ulice, přičemž bylo v maximální míře znemožněno parkování vozidel na místech k tomu neurčených. Byla doplněna nová zeleň a smíšený motorový, pěší a cyklistický provoz je zde veden v jedné výškové úrovni, s omezením rychlosti na 20 km/h.
Přínos úprav: Po funkční i estetické stránce došlo k celkovému zkvalitnění prostoru.
Náklady na realizaci: 20.422.000,- Kč
Financovaly: statutární město Havířov, Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace v rámci Programu regenerace panelových sídlišť)
Realizováno v letech: 2002-2003
Zodpovědná osoba: Milada Halíková, tel. 596 803 222


Statutární město Opava: Zklidnění dopravy v městské památkové zóně
Popis problému: Opava stejně jako jiná velká česká města čelí v posledním desetiletí enormnímu nárůstu automobilové dopravy. Dopravní síť města, tvořená radiálním systémem hlavních komunikací procházejících jeho středem, způsobuje přetížení centra. Jedinou možností, jak ochránit městské historické jádro, je radikální omezení dopravy v centru.
Realizované změny:
Projekt zklidnění dopravy je postupně realizován v třinácti etapách podle těchto zásad:
§ v centru města vyloučit nebo výrazně omezit individuální automobilovou dopravu ve prospěch veřejné osobní dopravy, chodců a cyklistů
§ upravit centrální náměstí a přilehlé komunikace jako pěší zónu
§ parkování v centru umožnit pouze na vyhrazených parkovištích, která budou řešena jako podzemní, patrová nebo situovaná mimo památkovou zónu
§ řešit komunikace pro pěší s ohledem na osoby se sníženou možností pohybu
§ zlepšit stav městské zeleně v centru
§ zásobování v centru časově směřovat mimo frekventovanou denní dobu
§ respektovat oprávněnou potřebu parkování rezidentů a abonentů
Přínos úprav: Výrazné zklidnění dopravy v historickém jádru města, vytvoření příjemného obytného prostoru, ozdravení životního prostředí, prosazení společného pohybu cyklistů a chodců na komunikacích pro pěší
Náklady na realizaci: 177.800.000,- Kč
Financovaly: statutární město Opava, Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace v rámci Programu rozvoje Ostravského regionu)
Realizováno v letech: 1999-2002
Zodpovědná osoba: Dagmar Kůrečková, tel. 553 756 203


Město Příbor: Obytná zóna Nábřeží Rudoarmějců v Příboře
Původní stav: Na místní komunikaci na Nábřeží Rudoarmějců, určené původně především pro obsluhu obytné zóny Benátky a s hustým pěším provozem, docházelo k nežádoucímu nárůstu automobilové dopravy včetně tranzitní nákladní.
Realizované změny: Nábřeží Rudoarmějců bylo zařazeno do obytné zóny. V místech vjezdu do zóny byly osazeny retardéry, povrch dvou nejvytíženějších křižovatek byl stavebně zvýšen. Na ploše vozovky byly umístěny ostrůvky oddělující pás pro vozidla od prostoru vymezeného pro chodce; plochy mezi ostrůvky zároveň slouží jako výhybny.
Přínos úprav: Vytěsnění tranzitní dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů
Zajímavost: Příprava stavby se shodou okolností uskutečňovala v době povodní v roce 1997. Během povodní byla část Nábřeží Rudoarmějců značně poškozena a proto bylo třeba projekt rozšířit o zpevnění břehové hrany řeky Lubiny.
Náklady na realizaci: 3.500.000,- Kč
Financovaly: město Příbor, Ministerstvo financí (dotace na odstraňování povodňových škod)
Realizováno v letech: 1998-1999
Zodpovědná osoba: Jaroslav Šimíček, tel. 556 722 052


Město Rosice: Rekonstrukce Palackého náměstí
Původní stav: Komunikace procházející náměstím vykazovala značné nerovnosti, chodníky nebyly bezpečně schůdné, přechody pro chodce nebyly stavebně ani barevně odlišené, plochy parkovišť byly z poloviny bez zpevněného povrchu.
Realizované změny: Byla provedena rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch (parkoviště, chodníky apod.), rekonstrukce architektonických detailů (zídky, schodiště, rampa, zábradlí) a vytvoření nových detailů (prostor s fontánou před radnicí). Šířka vozovek byla omezena na minimum, zvýšil se počet parkovacích míst včetně dostatečného počtu stání pro vozíčkáře. Přechody pro chodce byly barevně odlišeny.
Přínos úprav: Výrazné zpomalení provozu a zvýšení jeho bezpečnosti na komunikaci procházející náměstím, celkové zkvalitnění prostoru po funkční i estetické stránce
Náklady na realizaci: 35.684.000,- Kč
Financovaly: město Rosice, Státní fond životního prostředí (dotace na výstavbu kanalizace)
Realizováno v letech: 2001-2002
Zodpovědná osoba: Milan Mlejnek, tel. 543 243 443


Obec Rybitví: Rekonstrukce místních komunikací
Původní stav: Vozovky měly asfaltový povrch bez obrubníků, chodníky byly z betonových dlaždic nebo jen vyšlapané. Veřejné prostory byly neudržované.
Realizované změny:
§ páteřní komunikace mají asfaltový povrch, jsou použity zklidňující prvky, chodci jsou odděleni od ostatní dopravy,
§ ostatní komunikace mají povrch ze zámkové dlažby, pěší doprava není oddělena,
§ celé řešení je bezbariérové,
§ parkování: 1 veřejné parkovací stání pro 1 bytovou jednotku, stojany pro jízdní kola u bytových domů a veřejných objektů.
Výtvarné řešení respektuje charakter obce a přispívá k bezpečnosti provozu.
Přínos úprav: Celkové zkvalitnění prostoru po funkční i estetické stránce
Náklady na realizaci: 87.850.000,- Kč
Financovaly: obec Rybitví (obecní rozpočet, mimořádný příjem z prodeje akcií, úvěr)
Realizováno v letech: 1998-2003
Zodpovědná osoba: Naďa Hubáčková, tel. 466 680 419


Město Chlumec nad Cidlinou: Řešení tranzitní dopravy v centru města
Původní stav: Chlumec nad Cidlinou dlouhodobě trpí průjezdem těžké nákladní dopravy středem města. Silnicí E67 je město rozděleno na dvě části, přechod přes mimořádně frekventovanou komunikaci byl téměř nemožný. Existoval pouze jeden přechod pro chodce se světelnou signalizací.
Realizované změny: Zřízení světelné signalizace na křižovatce silnic I/11 a II/327, vybudování dvou malých okružních křižovatek, umístění radaru upozorňujícího řidiče na překročení povolené rychlosti.
Přínos úprav: Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení. Díky světelné signalizaci se zlepšila plynulost provozu a zkrátily časové ztráty na vedlejších ramenech křižovatky. Zřízením malých okružních křižovatek bylo minimalizováno riziko přímého střetu vozidel a závažnost případných nehod.
Náklady na realizaci: 31.800.000,- Kč
Financovaly: město Chlumec nad Cidlinou (vlastní zdroje + havarijní fond Poslanecké sněmovny ČR), Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury
Realizováno v letech: 1998-2002
Zodpovědná osoba: Miroslav Uchytil, tel. 495 484 515


Statutární město Pardubice: Zklidněná zóna ulice U Moruší
Cyklistická doprava do industriální zóny ve Starých Čivicích je dosud možná pouze po státní silnici I/2, kde denně projíždí 14.000 automobilů. Tuto situaci by měla vyřešit postupně budovaná cyklostezka Svítkov – Popkovice – Staré Čivice. Město Pardubice do soutěže přihlásilo zklidněnou zónu ulice U Moruší, kterou prochází nejnovější úsek cyklostezky.
Původní stav: Nezpevněná komunikace s prašným povrchem.
Realizované změny: V ulici U Moruší byl zhotoven nový povrch ze zámkové dlažby a s dopravním značením obytné zóny, čímž byla prodloužena cyklostezka spojující Svítkov s průmyslovou zónou. Stavba dalšího úseku se předpokládá společně s prodloužením ulice U Moruší v rámci výstavby rodinných domů.
Přínos úprav: Zásadním přínosem cyklostezky bude její budoucí napojení na industriální zónu ve Starých Čivicích.
Náklady na realizaci: 1.600.000,- Kč
Financovaly: město Pardubice
Realizováno v letech: 2002
Zodpovědná osoba: Milan Hromádko, tel. 466 301 160


Město Otrokovice: Okružní křižovatka u čistírny odpadních vod
Původní stav: Průsečná pětiramenná křižovatka svou nepřehledností a nejasnými dopravními vztahy představovala z hlediska bezpečnosti a plynulosti závažný problém.
Realizované změny: Vybudování pětiramenné okružní křižovatky včetně integrované cyklistické stezky a trasy pro chodce
Přínos úprav: Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, oddělení cyklistů a chodců od automobilové dopravy
Parametry okružní křižovatky:
Vnější průměr: 40 m
Šířka asfaltového jízdního pásu: 7 m
Šířka vnitřního dlážděného prstence: 3 m
Náklady na realizaci: 10.300.000 Kč
Financovaly: město Otrokovice, Ředitelství silnic Zlínského kraje
Realizováno v letech: 2003
Zodpovědná osoba: František Žák, tel. 577 680 412


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz