Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zastupitelé rozhodnou o budoucnosti Prahy 6

9.11.2005
PRAHA [Občanská sdružení Wuchterlova, Eko Břevnov, Občanská iniciativa Letná – Bubeneč/Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6]
Autor: Petra Kolínská, tel: 776 55 20 22

Zastupitelé Prahy 6 čeká tento pátek jedno z nejdůležitějších hlasování. Přes 1 500 občanů je požádalo, aby ochránili centrální část Prahy 6 před obrovským nárůstem automobilové dopravy a požadovali zastavení výstavby Městského okruhu v této městské části.

Mnozí obyvatelé Prahy 6 jsou znepokojeni plány na výstavbu Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka a s tím související výstavbou dalších komunikací (Břevnovská radiála; obchvat Evropská – Svatovítská). Tyto kapacitní silnice totiž přivedou do ulic centrální části Prahy 6 nové desetitisíce automobilů, a tak výrazně zhorší kvalitu života v městské části, která je dosud v kontextu Prahy považována za jednu z nejluxusnějších.
Iniciátoři svolání mimořádného zastupitelstva doufají, že konkrétní argumenty, které zastupitelům předložili, jsou natolik přesvědčivě, že základní návrh na pozastavení výstavby Městského okruhu do doby dokončení severozápadní části silničního okruhu bude schválen.

„Oficiální údaje říkají jasně: Městský okruh přivede na hustě obydlených částí Břevnova a Dejvic desítky tisíc automobilů a lidé, kteří si koupili nebo právě kupují od městské části byty, budou muset strpět instalaci protihlukových oken a zařízení pro nucenou výměnu vzduchu. Investor nevylučuje ani změnu bytové funkce na nebytovou,“ říká zástupce občanských iniciativ Aleš Ohrablo.

Petra Kolínská ze sdružení Wuchterlova poukazuje na finanční nereálnost projektu: „Vedení města dosud neví, jak bude výstavbu městského okruhu financovat. Na všechny dopravní investice (tedy i metro a rozvoj tramvajové sítě) plánuje v příštím roce vyčlenit 5 miliard korun, ale jen krátký úsek od Malovanky na Pelc-Tyrolku má stát 30 miliard. A už nyní město dluží okolo 33 miliard korun.“

Zastupitelstvo MČ Praha 6 bude o velkých silničních stavbách na Praze 6 jednat v pátek 11. listopadu od 18. hodin v Základní škole Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930.

Všechny důležité informace k požadavkům občanů jsou na: http://www.praha6.ecn.cz.

Přílohy:
Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Návrh usnesení k velkým silničním stavbám na území Prahy 6
Intenzity automobilové dopravy na vybraných komunikacích

Kontakt pro novináře:
Petra Kolínská
tel.: 776 55 20 22

===================================================================
Mýty a fakta o projektu Městský okruh v úseku Malovanka – Prašný most - Špejchar – Pelc-Tyrolka

Mýtus: Městský okruh vyřeší dopravu v Praze

Fakta: Umístění Městského okruhu v severozápadním kvadrantu města je nevhodné, neboť místo, aby „odsával“ dopravu směrem z centra, naopak vetší množství dopravy směrem k centru přitáhne. Vytvoří jakousi levobřežní magistrálu, a to navzdory všem negativním zkušenostem s magistrálou severojižní, která také mela pražskou dopravu vyřešit.

Městský okruh má mít návaznost na silniční okruh kolem Prahy prostřednictvím tzv. radiál (Patočkova a Svatovítská – Jugoslávských partyzánu) a podle Strategického plánu hl. m. Prahy schváleného 25. 5. 2000 a Vize – Praha 2010 má být zprovozněn až po dostavbě tohoto silničního okruhu. Postup výstavby je ale ve skutečnosti jiný. Dostavba Městského okruhu před okruhem silničním v severozápadním segmentu města zavleče na Prahu 6 další tranzitní dopravu.

Mýtus: Městský okruh odlehčí severojižní magistrále

Fakta: Přesun dopravní zátěže a jejích negativních dopadu z jedné části města do jiné nelze nazvat řešením dopravního problému. Studie hl.m. Prahy předpokládají po zprovoznění Městského okruhu v úseku Malovanka - Prašný most - Pelc-Tyrolka pokles poctu automobilu na severojižní magistrále z dnešních 90 000 automobilu o 20 000 - 40 000. Na trase Městského okruhu se ovšem předpokládá nárůst 80 000! Navíc nove budovaná komerční a administrativní centra (Pankrác, Karlín, Holešovice) přivedou na severojižní magistrálu novou dopravu. Případný pokles poctu aut na magistrále proto bude pouze krátkodobý.

Mýtus: Městský okruh vyřeší dopravní přetížení Prahy 6 mj. tím, že svede dopravu do tunelu

Fakta: Všechny dostupné oficiální prognózy, i takové, které jsou součástí dokumentace pro umístění stavby Městského okruhu, se shodují na tom, že na navazujících komunikacích (konkrétně radiálách Patočkova a Svatovítská - Jugoslávských partyzánu) vzroste významná intenzita provozu. Tunely nijak nevyřeší přetížení na návazné uliční síti. To lze mj. snadno dovodit z příkladu: jak by se změnila situace v Rumunské, Žitné a Ječné, kdyby byla severojižní magistrála v tunelu? Odpověď zní jednoznačně: Nijak.

Problém s vlivem Městského okruhu na okolní komunikace přiznává i Rada MC Praha 6, když požaduje po hl. městu řešit problém tzv. „skryté radiály Svatovítská – Jugoslávských partyzánu“ v důsledku zprovoznění Městského okruhu (viz usnesení Rady č. 1421/04 ze dne 4. 5. 2004).¨Žádná ze současných kapacitních komunikací nebude po dostaveb Městského okruhu zklidněna.

Ulice Evropská, Patočkova, Milady Horákové zůstanou v současné podobě – tedy natolik plné aut, že pro pěší bude nutné vybudovat mimoúrovňové přechody („povrchové uspořádání komunikací ul. Patočkovy, M. Horákové a křižovatky s ul. Svatovítská ... bude odpovídat stávajícímu stavu“. „Pod ul. M. Horákové bude vybudován podchod pro pěší, Další podchod pro pěší pod ul. Svatovítská bude spojovat…“ str. 4 Rozhodnutí o umístění stavby Městského okruhu). Oficiální obavy ze zvýšení automobilové zátěže dokazuje i plánovaný obchvat Vítězného náměstí Evropská –
Svatovítská.

Výstavba za desítky miliard korun nepřinese občanům Prahy 6 nic pozitivního a automobilová doprava se zvýší v hustě obydlených částech dvoj až trojnásobně!

Mýtus: Městský okruh zlepší životní prostředí na Praze 6

Fakta: Posuzování vlivu na životní prostředí (proces EIA - Environmental Impact Assessment - podle zákona č. 100/2001) nebylo pro projekt Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka nikdy provedeno. Neexistuje žádná komplexní studie, která by potvrzovala přesvědčení radnice o vyřešení dopravních problému a zlepšení životního prostředí. Naopak v rozhodnutí o umístění stavby Městského okruhu dočítáme: „Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby po realizaci stavby a jejím uvedení do zkušebního provozu bylo provedeno zkušební měření imisního a hlukového zatížení dané oblasti a v případě překročení normových limitu byla provedena příslušná další opatření na obytných objektech /např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou/“, str. 13). a ve stavební dokumentaci pro MÚK Malovanka (MUK - mimoúrovňová křižovatka) se na str. 28 uvádí: „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektu a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova“. Ve Studii proveditelnosti z května roku 2005 je na Městský okruh
navazující Břevnovská radiála charakterizována jako: „jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m. Prahy“.

Nepřesvědčivě působí také tvrzení, že posouzení vlivu na životní prostředí není třeba u zmíněného úseku Městského okruhu dělat proto, že jde o tzv. místní komunikaci, která procesu EIA nepodléhá. Silnice, po níž má denně projíždět stejný počet automobilu jako na dnešní severojižní magistrále, se však za pouhou místní komunikaci v žádném případe považovat nedá.

Ve prospěch požadavku, aby Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka podléhal zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí svědčí i fakt, že už následující dva úseky Městského okruhu (Pelc-Tyrolka – Balabenka a Balabenka – Štěrboholská) jsou právě v tomto období v procesu EIA posuzovány.

Mýtus: Městský okruh je podzemní a tedy neviditelná stavba. Po jeho zprovoznění se zklidní situace na povrchu.

Fakta: Na území Prahy 6 vystoupí Městský okruh na povrch v podobě dvou obrovských mimoúrovňových křižovatek Malovanka a Prašný most (další křižovatka ukrojí kus Letenské pláně před Spartou na Praze 7). Mimoúrovňová křižovatka na Prašném mostě oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu fyzicky i psychologicky. Ve spojení s křižovatkou obchvatu Svatovítská – Evropská a novým mostem přes železniční trať širokým 40 metru (dnes 16 metrů) vznikne urbanisticky zcela nepřijatelná bariéra.

V zájmu nejen Dejvic, ale i Střešovic či Bubenče je ale naopak komfortní pěší propojení s areálem Pražského hradu a vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny. Mimoúrovňová křižovatka a hromadné garáže na Prašném moste u vchodu do areálu Pražského hradu, mimoúrovňová křižovatka Malovanka mezi Loretou a Strahovským klášterem či břevnovská radiála v těsné blízkosti Břevnovského kláštera jsou projevem vandalství a kulturního ignorantství a nemají nic společného s pokrokem či „řešením dopravních problémů“.

Mýtus: O stavbě je rozhodnuto, projekt nelze zastavit. Městský okruh je zahrnut do schváleného územního plánu.

Fakta: Lze pochopit, že kdosi v minulosti mohl udělat špatné rozhodnutí. Pokud ale víme, že navržené řešení je špatné, trvat na jeho realizaci je neomluvitelné. Výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka dosud nezačala, a proto je požadavek na její zastavení reálný. Zastupitelstvo hl. města ročně schválí stovky změn územního plánu, takže i z formálního hlediska je možné projekt přehodnotit.

Také z ekonomického hlediska je rozumnější v projektu zatím nepokračovat a vše znovu pečlivě zvážit. Hlavní město totiž dosud nemá jasný plán, jak bude celou stavbu za 30 miliard korun financovat. Prostředky dosud vynaložené na výstavbu Městského okruhu jsou stále mnohem nižší, než ty, které mají být teprve vynaloženy.

Mýtus: Výstavba Městského okruhu je dobrou investicí

Fakta: Městský okruh je stavba nad finančními možnostmi města. Hl. m. Praha ročně investuje do rozvoje dopravní infrastruktury průměrně 5 mld. Kč a šestikilometrový úsek Městského okruhu bude stát minimálně 30 miliard Kč. Město se tím zadluží na desítky let a bude muset výrazně omezit nebo úplně zastavit jiné investice, včetně rozvoje veřejné dopravy. Navíc v tuto chvíli Praha dosáhla maximální míry zadlužení povolené zákonem o obcích – a tempo splácení dluhu stagnuje – v roce 2003 dlužilo hl.m. Praha 35 mld. Kč, v druhé polovině roku 2005 dluží 33 mld. Kč. Vedení města dosud nepředložilo žádný, natož podrobný rozpočet výstavby Městského okruhu. Hrozí, že výstavba bude vzhledem k nedostatku peněz trvat mnohem déle, než je plánováno a výrazně se prodraží (např. kvůli inflačním doložkám). V tuto chvíli např. chybí investorovi (pouhých) 30 milionu na dokončení průzkumné štoly pod Stromovkou.

Na léta předpokládané výstavby Městského okruhu také připadá povinnost splácet starší městské dluhy a evropské peníze jsou pro projekty, které nesplňují vysoké standardy dopadu na životní prostředí, nedosažitelné. Město bude muset v nejbližších letech investovat 9 miliard do čistírny odpadních vod.

Pokud Městská část Praha 6 považuje za svoji prioritu prodloužení metra trasy A, jak jsme byli ujišťováni na mimořádném zastupitelstvu 17. ledna 2005, je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje jako Městský okruh. Městská část Praha 6 se tedy musí jasně rozhodnout, čemu dá přednost.

V Praze dne 3. 11. 2005

Předkládají: Občanské sdružení Wuchterlova; Občanské sdružení Eko Břevnov; Občanská
iniciativa Letná – Bubeneč; Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6.

===========================================================
Návrh usnesení k velkým silničním stavbám na území Prahy 6

Pro mimořádného jednání zastupitelstva Městské části Praha 6, které se koná 11. listopadu 2005

Zastupitelstvo Městské části Praha 6
I. Bere na vědomí obavy občanů z negativních důsledků plánované výstavby a zprovoznění
Městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka na život v Praze 6 vyjádřené v petiční
akci a na základě projednávaných skutečností upravuje svá předchozí usnesení (zejména usnesení
Rady č.1226/04, 1421/04), která se týkají
• Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka,
• Břevnovské radiály,
• Radiály Svatovítská-Jugoslávských partyzánů,
• Obchvatu Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská
• a tzv. odlehčovací komunikace v úseku Papírenská – Za elektrárnou
a
II. ukládá
1. Radě MČ Praha 6 prosazovat pozastavení příprav výstavby uvedených staveb do dokončení
severozápadní části silničního okruhu, které bude respektovat výsledky procesu EIA z roku
2002.
2. Radě MČ Praha 6 požadovat na hlavním městě Praze u staveb uvedených v bodě I
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a respektovat jejich
výsledek.
3. Radě MČ Praha 6 požadovat na hlavním městě Praze přednostní financování prodloužení
trasy metra A, které je dle výsledků mimořádného zastupitelstva Městské části Praha 6 ze dne
17. ledna 2005 prioritou Prahy 6, a dát tak přednost rozvoji dopravy veřejné před dopravou
individuální.
4. Starostovi MČ Praha 6 Mgr. Tomáši Chalupovi zajistit u staveb uvedených v bodě I
v informačních kancelářích a na oficiálních webových stránkách Městské části Praha 6
zveřejnění
a) schválené dokumentace v úplném znění a všechny aktuálně projednávané podklady
b) údajů Ústavu dopravního inženýrství o denním průměrném počtu automobilů;
projíždějících v ulicích Patočkova, Svatovítská, Jugoslávských partyzánů, Evropská,
Milady Horákové oběma směry a porovnání s nejnovějšími odhady o zátěžích pro výše
jmenované komunikace po dostavbě silničního a městského okruhu v severozápadním
segmentu města;
c) názvů ulic na území Městské části Praha 6, kde jsou překračovány limity znečištění
ovzduší a hlukové limity s uvedením naměřených, případně vypočtených hodnot.
5. Radě MČ Praha 6 v návaznosti na výsledky procesu EIA staveb 518, 519 (MŽP č.j.:
NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne 30. dubna 2002 ) zajistit vypracování studie
místního spojení Prahy 6 a Prahy 8 středně vysokým mostem Sedlec – Bohnice s preferencí
tramvajové dopravy.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz