Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Horší než za Rakouska-Uherska? Příprava nového občanského zákoníku budí rozpaky i obavy

4. 1. 2005 - Konec konců, Josef Štogr, Milena Černá, Jiří Bárta, Časopis Konec konců

Práce na novém občanském zákoníku pokračují sice podle plánu, ale tím, co proniklo na veřejnost, nejsou občanské organizace a spolky příliš nadšeny. Podle některých měly spolky víc volnosti dokonce i za Rakouska-Uherska. Díky tomu se mohly zformovat zárodky iniciativ, které vedly ke vzniku Československé republiky. V občanském zákoníku z roku 1867 se spolkům věnoval jen jeden paragraf - dvě věty, totiž v podstatě, že „dovoleno jest zřizovat spolky“. Nový občanský zákoník má prý socialistické prvky a zvyšuje dozor nad občanskou společností.

V následujícím textu přinášíme rozhovor s JUDr. Ivo Telcem z Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, který je členem čtyřčlenné komise pracující na zákoníku. Vedle toho zde najdete také tři texty zástupců či konzultantů neziskových organizací (Josefa Štogra, Mileny Černé a Jiřího Bárty), kteří se k zákoníku - jeho smyslu, významu i současné vznikající podobě vyjadřují.

Horší než za Rakouska-Uherska?

Hovoříme s JUDr. Ivo Telcem z Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, který je členem čtyřčlenné komise pracující na zákoníku.
Z čeho soudíte, že nový občanský zákoník omezuje práva spolků, optal se nás Ivo Telec.

KK: Například se v něm říká, že spolek je povinen uveřejňovat seznamy svých členů, a ty seznamy mají být veřejně přístupné.

IT: Myslím, že jde o nedorozumění. V návrhu se říká, že spolky by měly vést evidenci svých členů, a to pro vnitřní potřebu. To je nutné zejména u těch organizací, kde členové spolků mají například hmotnou odpovědnost anebo nějaká svá práva a povinnosti, například u mysliveckých sdružení. Na členství v mysliveckém sdružení je totiž vázán výkon práva myslivosti. Ten paragraf chrání spíše členy spolků před spolkem jako takovým, který má vždycky větší moc nebo sílu než jednotlivec. Je tedy nutné, aby se přesně vědělo, kdo je členem spolku a co z toho vyplývá pro něj i pro spolek nebo organizaci. Řádný člen spolku pak může využít paragrafy na ochranu svých osobních údajů apod.

Nový zákoník chce zřizovat nadační úřady, jakýsi dohled nad nadacemi. Dnes se nadace podřizují běžnému právnímu životu - dozírají na ně nezávislé soudy a auditoři…

Nadační úřady už návrh neobsahuje. I když v některých zemích, například ve Švýcarsku, nadační úřady jsou.

Nový občanský zákoník určuje nyní, jaké přesné orgány musí mít spolek. Ale každý je jiný, jejich občanská rozmanitost bude potírána. Jiný je svaz zahrádkářů, jiné je třeba Hnutí Duha.

Z vás mluví emoce z pocitu ohrožení. I teď přece mají spolky statutární orgány a je určeno, kdo za ně jedná.

Ale nemají je jednotně nadekretovány jako třeba obchodní společnosti. Například Duha má jen radu sdružení jako statutární orgán a nemá členstvo. Jsou to jen sympatizanti. Není organizována na členském principu. Tak to není spolek, a neměl být vůbec zaregistrován. Je to jen neformální sdružení.

Pak by Duha nemohla žádat o granty. A taky by nemohla být účastníkem například správních řízení. Nevyřazuje je to z vlivu ve společnosti?

Je pravda, že kdo nemá IČO, jako by neexistoval, ale mohou se zúčastnit správních řízení jako iniciativa přes právo petiční. S granty a dotacemi by to asi skutečně byl problém.

Nemyslíte, že sílí snaha vyřazovat občanské organizace na vedlejší kolej?

Takové tendence tu obecně skutečně jsou. Co se nedostalo do zákona do roku 1992, a to díky občanské euforii probuzené prezidentem Havlem, už se tam nedostalo. Pak začala vítězit hospodářská lobby. Existuje termín totalita všedního dne nebo plíživá totalita. Jsou to drobné škrty v zákonech ve prospěch různých lobby, které nechtějí, aby jim do jejich plánů mluvila veřejnost. Odmítám ale tyto tendence spojovat s tvorbou občanského zákoníku.

V návrhu zákona se objevil i termín veřejná prospěšnost. Avšak kdo to bude určovat, který spolek je veřejně prospěšný? Nějaká paní s razítkem?

Debata tady ještě moc daleko nepokročila. Patrně to bude řešit zvláštní zákon, uvažuje se o tom, že si jej napíší přímo lidé z občanské sféry.

Nadace jsou také nespokojeny, že nebudou moci již investovat do cenných papírů, podílových listů a dalších instrumentů peněžního trhu ve stávající míře. Dnes jim to umožňuje vládní novela z roku 1998.

Zákon naopak tyto možnosti rozšiřuje. Při novelizaci v roce 1998 jsme byli vedeni snahou omezit rizika při nesprávném investování. Chtěli jsme chránit dárce, aby jejich dary nepřišly vniveč. Teď už takové omezení nebude.

Nový občanský zákoník má také umožňovat nadacím loterijní činnost. To by bylo jistě skvělé, jenže loterijní zákon to zakazuje. Takže co s tím?

Nakonec jsme to do občanského zákoníku nedali. Domnívám se, že to do občanského zákoníku nepatří a měl by to řešit nový loterijní zákon.

Takže Sazka opět zvítězila? To se přece ví, že loterijní zákon je kulantně řečeno dílem jejich lobbyistů, kteří obcházeli sněmovní výbory, a že nikoho na toto pole nepustí.

Sazka to nezpůsobila. Loterie nepatří do občanského zákoníku. Ale máte pravdu v tom, že do loterijního zákona se změna těžko protlačí. Ten je pod dohledem a zájmem jiných kruhů.

Proč nemůže občanská veřejnost výrazně promluvit do tvorby zákonů? Proč nemůže připomínkovat zákon?

Protože občanské organizace nepatří do připomínkovacího okruhu. Pravda, na Slovensku ta možnost existuje. Stačí sehnat určitý nevelký počet podpisů. U nás to vládní návrh žel neumožňuje.

A proč?

Podle mne je zdejší občanská společnost právně impotentní. Nač jsou její rady? Jedna se zabývá mučením v Ugandě a druhá penězi. Vždyť kolikrát se musel protlačovat ombudsman? Snad desetkrát. Stav občanské společnosti dokumentuje i dění kolem tohoto občanského zákoníku. Víte, od kolika lidí z občanské sféry přišly relevantní připomínky? Od tří. Ostatní jsou nářky.

Připomínky tvůrcům občanského zákoníku lze z zasílat na adresu: Ivo.telec@law.muni.cz

Připomínky neziskových organizací shromažďuje a předává zpracovatelům také Liga lidských práv v rámci svého projektu k Občanskému zákoníku a veřejné prospěšnosti.


Dále přinášíme tři kritické texty:
Josef Štogr: Tučná sousta pro lobby
Milena Černá: Formulace, které budí obavy
Jiří Bárta: Kvalitní občanský zákoník - hráz totalitě


Tučná sousta pro lobby?
Josef Štogr

Současný občanský zákoník je slepenec se stovkou vypuštěných paragrafů, ale to, co nám v obecných ustanoveních říká, podle mého soudu úplně stačí.

Shrňme si to: úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, účastníci těchto vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit odlišně (pokud to není výslovně zakázáno), výkon práv a povinností nemá být v rozporu s dobrými mravy a rozpory se mají řešit především dohodou. Co je potřeba víc?

Občanský zákoník je přece kostra, opora pro vytváření právnických osob a základních vztahů, není to diktát. Proč chceme tato východiska měnit?

Myslím, že o nový zákon se budou zajímat především lobby, těm se díky rekodifikaci může podařit prosadit nějaké změny, které by v dílčích úpravách a novelách těžko prošly. Při rekodifikaci se otevírá šance "taky si škrtnout". Především si "škrtají" úředníci, v řadě "gumových" a neurčitých paragrafů. Místo aby byl zákoník co možno nejobecnější vůči občanům, a pokud možno přesně omezoval, co mohou úředníci, postupuje bohužel v mnoha místech opačně.

Tento nový kodex pravděpodobně celkem hravě projde parlamentem. Je moc složitý, aby se s ním někdo "trápil", jen si vlivné skupiny ohlídají těch několik paragrafů, které se jich týkají. A po parlamentních volbách, ať již bude politická konstelace jakákoli, se připravený text bude hodit. Jen se škrtnou tučná sousta pro ta lobby, která se mezitím octnou "mimo hru", a trochu víc se podstrčí jiným, co se ve hře ocitnou.

Ať tak či tak občanský zákoník bude vykládán a používán v pokleslé praxi, která se na nějaká obecná ustanovení a deklarace může zhluboka vykašlat. Protože se soudí podle úplně jiných, zpravidla těch nejméně důležitých ustanovení. Podle těch, která se právě hodí.

Právě z těchto důvodů je stále na zvážení, zda by nebylo šťastnější postupovat zcela opačně. Bez vzletných odkazů a kopírování základních paragrafů starých občanských zákoníků napsat pokud možno čistou přehlednou technicistní normu, držet se těch několika zmíněných zásad, které už v dnešním občanském zákoně jsou, a zjednodušovat, co se dá. Pak by se v textu dobře rozpoznaly všechny přívěšky a skryté pasti.

Jen nevím, která lobby by na tom mohly mít zájem…

JOSEF ŠTOGR
Autor je nezávislý konzultant


Formulace, které budí obavy
Milena Černá

Občanský zákoník jako základní a nadřazená forma právního řádu se klube na světlo boží v novém střihu. Z pohledu neziskových organizací je samozřejmě nešťastné rušení zavedených právních forem obecně prospěšných společností, jak už Konec konců psal v dřívějších číslech. Jde o to, že tyto společnosti tvoří prazáklad sociální ekonomiky při poskytování služeb ve veřejném zájmu, a nedostanou-li se v novelizované podobě do legislativní normy, bude cesta k tomuto evropskému modelu zase na dlouho uzavřená.

Neziskovky jsou ve střehu také nad § 115, který hovoří o zrušení právnické osoby, vyvíjí-li nezákonnou činnost. Tato formulace je jasná. Nejasné je pokračování téhož paragrafu, který jakoby na dotvrzení této formulace, ale zcela nelogicky konstatuje, že soud zruší právnickou osobu, vyvíjí-li činnost odporující veřejnému pořádku. Co to znamená? Že členové právnické osoby tančí na náměstí? Že zpívají po uzavírací době? Tato příčina ke zrušení právnické osoby je nad zákon, je vágní a ve svém důsledku ztěžuje souzení. Právnická osoba tak může být zrušena z rozhodnutí nezávislého soudu i tehdy, nekoná-li protizákonně. Je pravděpodobné, že je tento paragraf namířen proti právu shromažďovacímu, zaručenému ústavou.

MILENA ČERNÁ
Autorka je ředitelkou Výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


Kvalitní občanský zákoník - hráz totalitě
Jiří Bárta

Pracovní skupina zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR připravuje od loňského roku návrh nového občanského zákoníku. A jde o hodně. Nejen proto, že se zásadně promění právní prostředí pro činnost právnických osob - občanských sdružení, spolků, nadací a jiných neziskových organizací. Ale především proto, že diskuse kolem připravovaného návrhu základní normy soukromého práva a následně i jeho výsledná podoba mnohé napoví o tom, jak budeme v této zemi žít.

Nejde o nic menšího než o to, zda se v občanském zákoníku a jeho části upravující činnost korporací (spolků) a fundací (nadací):

- prosadí přístup, který vytvoří dobré podmínky pro svobodný život ve svobodné společnosti a doširoka otevře prostor pro soukromé iniciativy a odpovědné jednání aktivních lidí;
- anebo zda se prosadí státně regulativní přístup, který soukromoprávní neziskové subjekty podrobí jednak nejrůznějším formám státního dozoru a kontroly a jednak bude ztěžovat jejich existenci zbytečně podrobnou úpravou podmínek, za kterých mohou vykonávat svou činnost.

Co máme chtít od návrhu občanského zákoníku?

Než si odpovíme, pojďme se krátce podívat před rok 1989. Na vlastní kůži jsme poznali, že totalitní moc se snaží soustavně eliminovat každé svobodné jednání, jež není v souladu s jednotně stanovenou a prosazovanou doktrínou. A to jednání, které není zcela eliminováno, je alespoň důsledně sešněrováno a kontrolováno, zda se neodchyluje od centrálně stanovených cílů.

Ostatně trefně tuto skutečnost popisuje John W. Gardner ve své knize Building Community (česky Budování komunity, Nadace VIA, 1999): "Sociologové zdůrazňují, že uchvátí-li diktátor moc, jeho prvním činem je rozvrat soukromých občanských vztahů. Zůstane pouze stát a masa snadno ovladatelných jednotlivců. Tito teoretikové rovněž tvrdí, že zdravá, svobodná společnost je postavena především na loajálních vztazích k rodině, škole, církvi, spolkům, sdružením, obci a komunitě. V takové atmosféře loajality se pak jen těžko prosadí totalita."

Od nového občanského zákoníku bychom tedy měli chtít, aby respektoval skutečnost, že zdraví svobodné společnosti závisí mj. na ochotě lidí vystoupit ze svého soukromí a podílet se aktivně na obecním a veřejném životě. Třeba tím, že několik sousedů založí spolek a obnoví kapličku na návsi, nebo tím, že si lidé se zrakovým postižením založí podpůrnou organizaci ve městě, kde žijí. Nebo že se dá dohromady skupina lidí, založí tzv. think-tank a začne se veřejně vyjadřovat k nejrůznějším společenským tématům.

Zároveň bychom měli trvat na tom, aby návrh občanského zákoníku upravoval skutečnosti vztahující se k ustavení, vzniku, registraci, chodu, či zrušení a zániku právnických osob přiměřeně tomu, že se jedná o soukromé a tedy na státu a veřejné moci nezávislé subjekty. Jejich existence a činnost je v samé podstatě výsledkem soukromého rozhodování a jednání lidí, kteří dobrovolně a svobodně vstupují do vzájemných vztahů. (Ať už sledují dosažení cílů privátně prospěšných či veřejně prospěšných.)

Musíme chtít, aby vznik právnické osoby byl co možná nejjednodušší. Aby činnost spolků a nadací nebyla dozorována státním aparátem. Aby chod těchto organizací nebyl svazován nesmyslně detailními úpravami jejich vnitřních záležitostí. Ty totiž mají být upraveny jimi samými - a to statuty, vnitřními pravidly, jednacími řády apod. Když to shrneme do jedné věty: musíme žádat, aby nebyly vytvářeny faktické překážky ustavení, vzniku a činnosti spolků a jiných neziskových organizací.

JIŘÍ BÁRTA
Autor je ředitel Nadace VIA


Rozhovor a texty jsme převzali z časopisu Konec konců č. 1/2005.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz