[PRTR HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Společná tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace
a Nadace Partnerství z 25. 2. 1998

Bude registr znečištění prostředí již v roce 1999?


Historické, první jednání pracovní komise pro integrovaný registr znečištění prostředí (PRTR) se uskutečnilo na půdě Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) 24.2.98. Komisi pro svou potřebu zřídil 29.10.1997 předseda Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnosti a náměstek ministra ŽP, ing. V. Bízek. Předsedou komise pro PRTR byl jmenován ing. K. Bláha, CSc. (MŽP ČR), jejími členy jsou reprezentanti ministerstev zdravotnictví, zemědělství, průmyslu a obchodu, zástupci průmyslové a akademické sféry, jakož i nevládních ekologických organizací (NGO). Posláním komise je připravit formou doporučení podklady pro zakotvení PRTR v právním řádu České republiky.

Komise pro PRTR na návrh NGO doporučila zpřístupnit závěrečné zprávy z projektů financovaných MŽP ČR a zaměřených na přípravu PRTR v letech 1995-97 na Internetu, na web-stránce MŽP ČR. Komise také pověřila ing. O. Velka (Nadace Partnerství) a prof. ing. J. Horáka, DrSc. (VŠCHT Praha) zpracováním tezí vyhlášky, která podrobně upraví shromažďování, zpracování a zveřejnění údajů o únicích znečišťujících látek do ŽP. Tato vyhláška může být zakotvena v zákonu o právu na informace o ŽP nebo v zákonu o chemických látkách a přípravcích, které mají reálnou šanci být schváleny Parlamentem ČR ještě před volbami.

Co je PRTR?

Integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek je moderní informační nástroj ekologické politiky, který funguje v mnoha zemích světa (např. v USA, V. Británii, Holandsku, Kanadě atd.) Jde vlastně o jakousi databázi informací o podílu konkrétních podniků na znečištění ovzduší, vody a půdy, která je zdarma veřejně přístupná všem občanům. Nejčastějšími uživateli informací z PRTR jsou podniky, orgány státní správy a samosprávy, nevládní organizace, novináři, hasiči a záchranné služby, pojišťovny, odbory a další.

Zavedení PRTR doporučuje vládám členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). PRTR také úzce souvisí s direktivou Evropské unie o integrované prevenci a omezení znečištění (direktiva IPPC č. 61/96). O povinném zavedení PRTR se diskutuje na půdě Evropské hospodářské komise OSN v rámci přípravy konvence o přístupu k informacím o životním prostředí. Tato konvence má být podepsána v červnu tohoto roku na konferenci ministrů ŽP v Aarhusu.

PRTR již v roce 1999?

Česká republika byla společně s Mexikem a Egyptem vybrána již v roce 1994 jako pilotní země pro zavádění PRTR v rozvojových a transformujících se zemích, přičemž v Mexiku PRTR funguje od roku 1997. Práce na přípravě PRTR byly v ČR započaty v roce 1994 a odpovědné za ně je MŽP ČR, konkrétně odbor ekologických rizik a monitoringu vedený MUDr. M. Adámkovou, CSc. Dle názoru NGO by mohl PRTR začít v ČR fungovat v jakési ověřovací podobě od roku 1999. Předpokladem je jednak politická vůle na úrovni MŽP ČR a Parlamentu ČR, jednak urychlené dokončení vyhlášky o PRTR.

Bude členem komise pro PRTR novinář?

Rozhodnutí bude v rukou ing. E. Geusse, který od 1.3.98 přebírá funkci náměstka ministra ŽP od ing. V. Bízka. Komise po delší diskusi totiž doporučila znovu zvážit účast novináře. Dle názoru NGO by členem komise pro PRTR novinář být měl. Mezinárodní instituce včetně OECD doporučují účast budoucích uživatelů registru na jeho přípravě. V zahraničí jsou právě média velmi významným uživatelem informací ze systému PRTR.

Požadavek na členství novináře v komisi formulovaly NGO opakovaně (poprvé již v lednu 1997) a i nadále na požadavku trvají. Argumenty některých členů komise proti účasti novinářů ukazují dle našeho názoru na nepochopení pozitivní role médií při zavádění a využívání systému PRTR.

Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace) Ondřej Velek (Nadace Partnerství)


Příloha tiskové zprávy ze dne 25. února 1998:

Systém PRTR - informační nástroj ekologické politiky

PRTR je zkratka z anglického Pollutant Release and Transfer Register, což se obvykle překládá jako registr úniků a přenosů znečišťujících látek. V podstatě jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslových podniků. Firmy používající chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku a předkládají ho ke zpracování do centra systému PRTR. Ohlašovací formulář obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o ročním množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též uvést přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě. Systém využívá počítačové programy, které umožňují jednak zpracovat hlášení na podnikové úrovni ve standardizovaném formátu a které usnadňují státnímu řídícímu centru efektivně přijímat, zpracovávat, vyhodnocovat a zejména aktivně šířit získané údaje.

Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána jak vládou, tak průmyslem. Nemalý význam má PRTR i pro hygienickou službu, zdravotníky, lokální občanské iniciativy, novináře, odboráře, ale třeba i pro realitní kanceláře. Výčet použití dat z PRTR by byl velmi široký, mezi nejzajímavější rozhodně patří např.: zavádění čistějších výrobních technologií, havarijní plánování, epidemiologické studie, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů se zástupci průmyslu, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, snižování produkce odpadů.

PRTR ve světě

Systémy PRTR jsou již zavedeny nebo se připravují v řadě zemí. V USA již od roku 1986 funguje Toxic Release Inventory (TRI), který dnes zahrnuje cca 600 chemických látek. V Kanadě byl zaveden National Pollutant Release Inventory (NPRI). Velká Británie buduje tzv. Chemical Release Inventory (CRI) jako ústřední prvek programu integrované kontroly znečištění. Holandsko už víc než dvě desetiletí má Industrial Emission Inventory. Systém také pracuje v Austrálii (NPI) či v Mexiku (RETC), které s vývojem systému začalo ve stejné době jako Česká republika. Další země již zahájily vývoj národních systémů PRTR a mnoho zemí též projevuje značný zájem o získaní potřebných informací pro zavedení obdobného sytému. V roce 1996 bylo dokončeno Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučení vládám členských zemí zavést PRTR. Jelikož členskou zemí OECD je Česká republika, doporučení se bezprostředně dotýká i nás.

PRTR v ČR na vládní úrovni

Práce na přípravě PRTR byly započaty v roce 1994 a odpovědné za ně je Ministerstvo životního prostředí ČR, konkrétně odbor ekologických rizik a monitoringu vedený Marií Adámkovou. Proces vývoje systému PRTR byl na vládní úrovni zahájen v rámci grantu MŽP ČR GA/85/94 "Evidování úniků toxických látek v ČR", jehož řešitelem byla Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Problematika PRTR byla poté postupně řešena v rámci následujících projektů:

MŽP ČR však bohužel věnovalo doposud minimální pozornost informováni veřejnosti o přípravě PRTR.

PRTR v České republice a nevládní organizace (NGO)

Od STUŽ, která stála u počátků příprav PRTR v ČR, převzaly iniciativu v nevládním sektoru Děti Země, ke kterým se později přidaly zejména Nadace Partnerství a Plzeňská ekologická nadace. V lednu 1997 již více než 50 NGO vyjádřilo v memorandu adresovaném ministrovi ŽP názor, že příprava PRTR v ČR je pomalá a pro veřejnost neprůhledná. Proto NGO požadovaly vznik pracovní komise s účastí zástupců veřejnosti. NGO také organizují sérii regionálních seminářů, ve kterých se pokoušejí veřejnost včas informovat o smyslu PRTR, principech jeho fungování, o zahraničních zkušenostech s PRTR i o stavu příprav v ČR. Semináře již proběhly např. v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Děčíně, Ostravě, Chomutově, Ústí nad Labem. Kromě toho NGO postupně zpřístupňují informace o PRTR na Internetu nebo připravily publikaci „PRTR ve světě", která přináší základní přehled o veřejných informačních systémech úniků znečišťujících látek z průmyslu.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
8. července 1998