Níže uvedený text vypracovali členové občanského sdružení Logos, protože cítili potřebu formulovat své stanovisko ke vztahům mezi homosexualitou, křesťanstvím a křesťanskými církvemi. První část dokumentu se pokouší vymezit otázky, na které je třeba hledat odpověď, a uvádí příklady odpovědí z oficiálních stanovisek různých církví. Druhá část uvádí cíle, kterých bychom rádi v této oblasti dosáhli.

O homosexualitě a křesťanství

I. Proč by křesťanské církve měly zaujímat stanovisko k otázce homosexuality?

Mezi členy křesťanských sborů, stejně jako v celé společnosti, existuje homosexuální menšina. Většina jejích příslušníků svoji orientaci tají, přestože jde o důležitou součást jejich osobnosti a života. Mezi důvody, proč takto postupují, patří i obava z diskriminace a vyřazení ze společenství. Existuje-li toto riziko, pak je to dostatečným důvodem k soustředění pozornosti na otázku postavení homosexuálně orientovaných věřících v církvi.

Tento problém není specifický pro církev, totožný problém existuje ve společnosti jako celku. Pro ospravedlnění diskriminace homosexuálů se však občas používají i teologické nebo morální argumenty. Proto je třeba zodpovědně posoudit, zda se tak činí oprávněně.

II. Podstata homosexuality

Termín homosexualita se používá k označení dvou odlišných jevů:
- homosexuální orientace, tedy citové a erotické preference osob stejného pohlaví;
- homosexuálního chování, tedy sexuálního chování směřujícího k osobám stejného pohlaví.

Tyto jevy nelze zaměňovat: homosexuálně orientovaní lidé se někdy zdržují homosexuálního chování, a naopak se toto chování tu a tam vyskytuje i u heterosexuálních osob.

Původ homosexuální orientace není plně objasněn, lékařská věda se jí začala soustavně zabývat až na konci 19. století. Předpokládá se, že rozhodující příčiny jsou genetické nebo prenatální, případně obojí. Byly však již opuštěny názory, že by mohlo jít o vliv rodinného prostředí (protože ve stejném prostředí často vyrostou odlišně orientovaní sourozenci), nebo o jiné společenské vlivy (neboť člověk, který se pod vlivem určité situace chová odlišně od své orientace, zpravidla tento rozpor velmi jasně cítí).

Zatímco pro homosexuální chování se člověk může rozhodnout (byť svoboda tohoto rozhodování je podstatně omezena tím, co člověk cítí), je homosexuální orientace člověku dána a během jeho života se nemění. Homosexuální orientace je v současnosti chápána jako vrozená vlastnost, nikoli nemoc, nýbrž menšinová varianta.

Skutečnost, že je člověku dána určitá vrozená sexuální orientace, respektuje naprostá většina křesťanských církví.

Například evangelická církev v Rakousku říká: "Homosexuálním nebo heterosexuálním se člověk nestává svobodným rozhodnutím své vůle a také ne určitou událostí. Sexuální orientace člověka vzniká z komplexního působení biologických, psychických a sociálních faktorů. Psychosexuální orientace dospělých se zakládá již v raném, dětském věku. Existují sice možnosti svedení k homosexuálnímu nebo heterosexuálnímu konání, člověk s homosexuální nebo heterosexuální identitou však nemůže být převychován."

Katechismus římskokatolické církve říká: "Nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony. Ti si nevolí svůj homosexuální stav; pro většinu z nich je to zkouška."

III. Začlenění homosexuálně orientovaných osob do církve a do společnosti

Existující předsudky vůči homosexuálům někdy způsobují, že tito lidé jsou aktivně vyřazováni ze společnosti, z některých křesťanských sborů i z různých neformálních skupin. Jindy dochází k situacím, že homosexuálně orientovaný člověk si není jist reakcí lidí, na nichž mu záleží, a proto raději svoji orientaci tají.

Přiznat se k homosexualitě je v některých státech skutečným rizikem, neboť dochází k cíleným útokům na homosexuály. Tato situace není důsledkem oficiálních stanovisek církví, neboť v nich je zpravidla existence homosexuální orientace uznávána a její nositelé jsou akceptováni. Spíše jde o zakořeněné předsudky a nedostatečnou aktivitu církví při jejich vyvracení. Podíl některých církví na diskriminaci homosexuálů tkví také v tom, že jim připisují "rozvrácení heterosexuální rodiny".

Například katechismus římskokatolické církve říká: "[Homosexuálně orientovaní lidé]... mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži."

Synod rakouské Starokatolické církve říká: "Synod konstatuje, že v mnohých našich farních obcích jsou integrováni stejnopohlavně milující ženy a muži. Synod prosí obce, aby se nadále zasazovaly o klima akceptování, otevřenosti a tolerance vůči homosexuálně milujícím a žijícím bližním."

Rakouská evangelická církev říká: "[Homosexuálně orientovaným lidem]... je třeba ve sboru projevovat vstřícnost. Za mnohými argumenty, které by proti tomu mohly být vzneseny, se skrývá strach před cizotou a odlišností, který vede k ustrnutí, k vzájemné separaci a znepřátelení. Kdo se ale otevře a odváží se náklonnosti, může ztratit svůj strach a v druhém člověku, i když s jeho jednáním nesouhlasí, nalézt bratra nebo sestru. Strach před cizotou svádí k tomu, že člověk jen sebe sama považuje za hodného Božího zalíbení a zapomíná, že také druhý člověk může být Bohem přijat (srov. Gn 4). Takový strach může být poznáním všeobjímající lásky Boží utišen: "Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši" (Ga 3, 28).

IV. Homosexuálně orientovaní lidé a manželství

Řada homosexuálně orientovaných osob vstoupila v manželství a jsou zodpovědnými manželi i rodiči. Tuto cestu doporučují homosexuálům i některá křesťanská hnutí.

Takový svazek však není plnohodnotný, protože heterosexuální partner je v něm podstatně ochuzen: může být sice vážen i ctěn, ale není milován v plné rozsahu tohoto slova.

Z pohledu homosexuála je manželství způsobem, jak splynout s většinovou společností a lépe skrýt svoji orientaci. Takové manželství se může jevit jako funkční, pokud homosexuálně orientovaný partner dokáže potlačit svoje city a řídit se společenskou konvencí a určitým způsobem chápanou povinností. Daleko častěji však takové neplnohodnotné manželství přináší utrpení oběma partnerům a jen zřídka je optimálním prostředím pro výchovu potomků.

Přesto existují křesťanská společenství (označovaná jako ex-gay), která homosexuálně orientovaným lidem doporučují manželství jako cestu ke změně nebo alespoň potlačení své sexuální orientace.

V. Partnerství homosexuálně orientovaných osob

Přirozeným vyústěním láskyplného vztahu dvou osob je jejich životní partnerství. Jde-li o osoby stejného pohlaví, formou tohoto vztahu nemůže být manželství.

Vztah křesťanských církví ke stejnopohlavním svazkům je nejednotný a vyvíjí se v čase.

V křesťanské liturgii existoval obřad spojení osob stejného pohlaví a používal se od 3. nebo 4. století. V západní církvi zaniknul kolem 14. století, avšak v řecko-ortodoxní oblasti se objevuje až do 18. století. Podle zápisu z 11. století obřad probíhal takto: "Kněz vystaví na oltář Písmo svaté. Oba sezdávaní nechť stojí vedle sebe s pravicí položenou na Písmo, v levici nechť drží svíci. Pak kněz zapálí kadidlo a pronese toto: Pane a vládče náš (...), jenž jsi považoval za správné, že svatí apoštolové Filip a Bartoloměj byli spojeni a spolu svázáni ne dle přírody, nýbrž věrností a duchem, a jako jsi i svaté mučedníky Sergia a Baccha uznal za hodné takového svazku, požehnej i tyto své služebníky N. a N., spojené nikoli poutem přírody, nýbrž vírou a duchem. Uděl jim pokoj a lásku, ať jsou jedno v duchu. Očisti jejich srdce od všech poskvrn a nečistoty a milostivě jim dej, ať se navzájem milují po všechny dny svého života a zůstávají bez nenávisti a pohoršení (...). Nato nechť oba políbí Písmo svaté, kněze a sebe navzájem (...)." (John Boswell: Same-sex Unions, ....)

Současný katechismus římskokatolické církve říká: "Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené." "Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřní svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti." Tím podstatně omezuje rozsah možného partnerství, i když ho snad v náznaku ("podpora nezištného přátelství") připouští.

Tento mravní odsudek však není součástí například tzv. Holandského katechismu vydaného se souhlasem holandské biskupské konference.

Rakouská evangelická církev říká: "Láska Hospodinova a dvojí přikázání lásky je zakoušeno jako štěstí. To se dá prožít také v daru pohlavní lásky. (...) Obdarované darování je jádrem křesťanské víry a má svůj model v trvalé, odevzdané lásce lidí. Tato láska nachází svoji první podobu v manželství. Hymnus o stvoření oslavuje lásku muže a ženy (Gn l, 27). I Ježíš poukazuje na Gn 2, 24: "Takže nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Mt 19,6). A nemyslí přitom na rozmnožování. Dítě není jen produkt sexuality, nýbrž "darem od Hospodina, mzdou od něho" (Ž l27,3) navíc ke vší té radosti. Ale ani bez dětí neztrácí pohlavní láska nic ze své důstojnosti, jako štěstí a podobenství lásky Boží (Ef 5). Také v sexualitě se ukazuje účinná duševní síla, která je daleko obsažnější než jenom okamžik nejniternějšího spojení, která uchvacuje a obšťastňuje v různých výrazových formách celý život. Ta působí v člověku ještě dříve, než je schopen plodit, a dlouho poté, co této schopnosti pozbyl. Proto žije toto Bohem darované štěstí, které samo sebe rozdává, také mezi lidmi bez manželství, v klášteřích a komunitách. Je prožíváno také v homosexuálních přátelstvích."

Protestantské církve ve Spojených státech zůstávají v otázce stejnopohlavních svazků rozděleny. Zatímco některé jim žehnají, v jiných jsou kněží, kteří takové požehnání udělili, zbavováni svých úřadů, a farnosti, které akceptují ve svém středu homosexuály, jsou vylučovány z kongregací.

Synod rakouské Starokatolické církve prohlásil: "Starokatolická církev bere na vědomí stejnopohlavní lásku jako skutečnost stvoření. Považuje sexualitu člověka za dar Boží a za celoživotní úkol pro každého člověka v jeho osobní zodpovědnosti a s ohledem na jiné. Nikdo nesmí být kvůli svému sexuálnímu zaměření v souvislosti s formou života, kterou si zodpovědně zvolil, jakkoli diskriminován. Synod Starokatolické církve Rakouska považuje žehnání těch životních společenství a soužití, která mají trvalý charakter, za možné." Dále "Synod prosí biskupa, aby dal vypracovat pro tato žehnání formulář přímluv."

Co očekávají homosexuální křesťané od svých církví?

Chceme být v křesťanských sborech, jichž jsme členy, přijímáni i se svou orientací. Přejeme si rozptýlení nejasností, strachu a předsudků. Hledáme účast u stolu Páně a plné společenství lásky a služby.

Doufáme, že církve budou aktivně napomáhat dosažení tohoto cíle a že tímto směrem budou rozvíjet nepředpojaté odborné teologické a etické bádání, které bude reflektovat výsledky vědeckého poznání v lékařské a psychologické oblasti. Výsledky této práce by měly vést k přípravě a publikaci dokumentů, které by umožnily lepší orientaci duchovních i laiků v této problematice a poskytly základ pro kvalitní pastorační práci.

Domníváme se, že tento proces musí probíhat v dialogu s homosexuálně orientovanými křesťany. Jsme si vědomi, že i my máme podíl na dosavadní nedostatečné komunikaci s některými církvemi a že interpretace stanovisek církví je v homosexuální minoritě nezřídka zkreslená.

Zaznamenáváme, že některé církve jednají s homosexuály se soucitem, čímž je však mimoděk diskvalifikují, a nedoceňují jejich možný přínos křesťanským společenstvím v každodenní práci i v církevních úřadech.

Doufáme, že případný partnerský svazek, založený na lásce a úctě, zralý a vyvážený, bude v církvi vnímán jako pozitivní hodnota. Věříme, že ty církve, které zaujaly negativní stanoviska k návrhu zákona o registrovaném partnerství, se pokusí o této problematice znovu diskutovat bez předsudků a shledají, že takové partnerství není v žádném směru ohrožením rodiny. Jsme přesvědčeni, že vstupu do partnerského svazku by mohlo a mělo být udělováno požehnání.

Text byl v tomto znění schválen schůzí občanského sdružení Logos Praha dne 7.5.2000.