U s n e s e n í 2. sjezdu SDL, konaného dne 25. března 1995 v Praze


2.sjezd SDL vzal na vědomí zprávu o činnosti CV SDL. Vzal na vědomí zprávu revizní komise SDL a v této souvislosti uložil CV SDL předložit všem organizacím SDL podrobnou zprávu o finančním hospodaření za uplynulé období a finanční rozpočet na rok 1995, dále vypracovat koncepci finančních zdrojů SDL na všech organizačních úrovních. Vzal na vědomí zprávu rozhodčí komise SDL za minulé období. 2. sjezd schválil Stanovy SDL a Politický program SDL. Zvolil předsedou SDL Josefa Mečla. Zvolil CV SDL ve složení: Božena Kremláčková, František Suchý, Karel Masný, Ivan Novotný, Zdeňka Fryšáková, Miroslava Hedbávná, Břetislav Čáp, Radim Valenčík, Jaroslav Černý, Kateřina Mertová, Jiří Hudeček, Hana Matysová, Zdeněk Masopust, Pavel Kolář, Josef Klíma, Vlasta Pacourková, Ivan Mašek, Božena Urbanová, Ivan Herynk, Ladislav Urban, Milan Stránský, Fedor Chomča, Igor Ulč, Bohuslav Dobšíček, Miroslav Kacálek, Alois Kubík, Roman Žatecký, Stanislava Zajícová, Jan Komenda, Josef Linhart. Zvolil revizní komisi SDL ve složení: Petr Kuboň, Jiří Polák, Miroslav Martínek, Josef Dragoun, Zdeněk Štrach, Václav Honc, Lenka Ošťádalová. Zvolil rozhodčí komisi SDL ve složení: Zdeněk Musílek, Matúš Bóna, Josef Augustin, Karel Kinkor, Vítězslav Čech. 2. sjezd SDL přijal Prohlášení SDL k padesátému výročí osvobození. 2. sjezd uložil CV SDL rozeslat schválené sjezdové dokumenty na OV a MěV do 15. 4. 1995. V návaznosti na přijatý Politický program uložil CV zahájit práci na přípravě volebního programu SDL a stanoviscích SDL k jednotlivým dílčím problémům života společnosti. 2. sjezd uložil CV svolat na přelomu roku 1995 mimořádný sjezd SDL, který projedná a schválí volební program SDL a postup SDL ve volbách roku 1996. K tomu ukládá CV vést intenzivní jednání o přípravách varianty případné spolupráce s jinými politickými subjekty v období voleb v roce 1996. 2. sjezd uložil CV SDL vyhodnotit návrhy odbočky Planá u Mariánských Lázní a odbočku o svém stanovisku informovat. 2. sjezd stanovil minimální výši členských příspěvků 10 Kč. Z vybraných členských příspěvků odvedou OV (MěV) minimálně 10 % CV. Odvody ze základních článků pro OV (MěV) stanoví OV (MěV) samostatně.