U s n e s e n í 3.zasedání CV SDL


2. září 1995

Celostátní výbor SDL vzal na vědomí:

1. kontrolu plnění usnesení 2. zasedání CV. Konstatoval, že termínované úkoly byly splněny a dlouhodobé úkoly se plní V této souvislosti: a) vzal na vědomí ustavení odborné rady pro otázky komunální politiky a pověřil koordinací její práce B. Kremláčkovou, b) vzal na vědomí ustavení odborné rady pro životní prostředí a koordinací její práce pověřil MUDr. Hornychovou,

2. zprávu ze 4. zasedání Výkonné rady CV SDL.

3. informace členů CV o práci SDL v jednotlivých okresech a regionech. S politováním konstatoval, že vstřícné kroky SDL, směřující k vytvoření volební strany Levý blok, vedení strany LB zatím neakceptovalo. Místo toho se zaměřilo na erozi SDL zdola. Jak z obšírné diskuse vyplynulo, jsou tyto postupy pro převážnou většinu organizací SDL nepřijatelné. CV uložil místopředsedům S. Zajícové a F. Chomčovi, aby spolu s členy CV z českých okresů prověřili organizační strukturu SDL v Čechách a o závěrech informovali 4. zasedání CV.

4. rezignaci M. Stránského na členství v CV a kooptoval za člena CV F. Hokeho. V návaznosti na usnesení 2. zasedání CV o vstupu SDL do voleb a v souladu s usnesením 2. sjezdu SDL rozpracoval strategii SDL v parlamentních volbách: CV SDL schválil: 6 1. ustavení ústředního volebního štábu (ÚVŠ) SDL ve složení: členové Výkonné rady (J. Mečl, S. Zajícová, F. Suchý, F. Chomča, B. Kremláčková, B. Dobšíček, J. Komenda, K. Masný, Z. Masopust, I. Mašek, R. Žatecký), P. Kolář, J. Pružina, L. Lédl a J. Klíma. Předsedkyní ÚVŠ ustanovil S. Zajícovou, místopředsedou L. Lédla. ÚVŠ bude fungovat jako operativní orgán Celostátního výboru. První zasedání ÚVŠ se uskuteční 15. září 1995 ve 14.00 hodin na sekretariátu SDL v Praze 1, Žitná 49, 2. aby okresní výbory SDL vytvořily do 10. října 1995 okresní a regionální volební štáby, 3. aby orgány a organizace SDL v regionech pokračovaly v sestavování kandidátek v jednotlivých volebních krajích a navrhovaly krajské volební lídry. Doporučil využít při sestavování kandidátů těch, kteří se osvědčili v komunálních volbách, mladých lidí, žen a odborníků, 4. text, kterým se SDL formou placeného inzerátu poprvé představí veřejnosti jako volební strana, CV SDL navrhuje: iniciovat vytvoření Socialistické koalice jako volebního spojení levicových stran, která by byla předpokladem společného volebního úspěchu levice. Ukládá Výkonné radě, aby o této iniciativě SDL jednala s představiteli ostatních levicových stran. Tento úkol, jehož zdar zdaleka nezávisí jen na SDL, neuzavírá samostatnou přípravu SDL na volby, CV SDL přijímá stanovisko k současné situaci v českém zdravotnictví v tomto znění: "SDL považuje postupující rozpad systému poskytování zdravotních služeb za výsledek politiky celé vládní koalice, nikoli jen za osobní dílo ministra zdravotnictví. Současné řízení zdravotnictví poškozuje jak občany, tak zdravotníky. Zdraví nemůže být v současné Evropě předmětem obchodování, v němž rozhoduje kupní síla pacienta a zisk jako hlavní motiv zdravotníka. Právo na ochranu zdraví a života jako jedno ze základních lidských práv nelze diferencovat podle výše příjmů. Právně i morálně je nepřijatelné, aby o poskytnutí nutné zdravotní pomoci rozhodovala ochota lékařů, možnost pacienta zaplatit nebo ekonomická situace pojišťovny, které pacient platí zdravotní pojištění. SDL je názoru, že zdravotnictví je třeba řídit jako komplexní soustavu poskytování zdravotní péče všem občanům bez rozdílu, a to při hospodárném využití materiálních i nemateriálních zdrojů". 4. zasedání CV se koná 4. listopadu 1995. Praha, 2. září 1995