STANOVY SDL


Článek I. - Základní ustanovení
1. Strana demokratické levice je politickou stranou podle zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů, o sdružování v politických stranách a politických hnutích (dále jen "zákon o sdružování v politických stranách).
2. Pro své označení užívá zkratky "SDL". Součástí označení strany jsou i její symboly.
3. SDL působí na území České republiky.
4. Sídlem ústředních orgánů SDL je Praha.

Článek II. - Programové cíle SDL
1. Strana demokratické levice je stranou socialistické orientace. Sdružuje občany České republiky, bez rozdílu vyznání a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem na sociální spravedlnosti a na prosperitě českého státu a jeho občanů. SDL se hlásí k politice Socialistické internacionály a spolupracuje zejména s demokratickou levicí v České republice i v zahraničí.
2. SDL usiluje o získání občanů k odpovědné podpoře programu společenské obnovy, založené na modernizaci, prosperitě, svobodě, sociální spravedlnosti, solidaritě, vzájemné úctě a toleranci.
3. Programovým cílem SDL je otevřená společnost, založená na výrazně sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství s rovností všech forem vlastnictví, na vládě práva nad politikou a na státu nezříkajícím se plné odpovědnosti za člověka důstojný život každého svého občana.

Článek III. Členství v SDL, práva a povinnosti členů
1. Členem SDL může být každý občan ČR, starší 18 let, který není členem jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, souhlasí s programovými cíli SDL a podle svých možností a schopností pracuje k jejich naplňování.
2. Členství v SDL vzniká dnem přijetí. Do SDL přijímá základní článek SDL na základě písemné přihlášky. Dokladem o členství je členský průkaz.
3. Člen SDL má právo svobodně se vyjadřovat ke všem otázkám činnosti strany, jejích orgánů, funkcionářů a pracovníků, předkládat kterémukoli orgánu strany návrhy, připomínky a stížnosti a být přítomen všem jednáním, na nichž se rozhoduje o jeho návrzích či o jeho osobě. Současně má právo být pravidelně informován o činnosti vyšších orgánů SDL.
4. Člen SDL má právo volit a být volen do orgánů SDL všech stupňů a účastnit se na základě stanoveného klíče celostátních jednání SDL.
5. Člen SDL je povinen dodržovat Stanovy SDL, podle svých možností pracovat v některém ze základních článků SDL, aktivně a odpovědně pracovat v orgánu SDL, do něhož byl zvolen a platit členské příspěvky.
6. Člen SDL - poslanec zastupitelského sboru vykonává poslanecký mandát v souladu programem SDL, případně programem koalice, jíž je SDL členem.
7. Členství v SDL zaniká: vystoupením člena, jeho vstupem do jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, jeho úmrtím, a výjimečně i ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze příslušného základního článku SDL, přijatého nejméně 3/5 většinou všech členů tohoto základního článku. Proti rozhodnutí o ukončení členství má člen právo odvolání k okresní rozhodčí komisi SDL, která rozhodne s konečnou platností. V případech, u nichž tak stanoví zákon, se členství a činnost v SDL přerušuje.

Článek IV. Organizační struktura SDL
1. Základním článkem SDL je místní organizace (uliční, obvodní, městská, vesnická, profesní či zájmový klub), sdružující nejméně 3 členy SDL v místě. Počet základních článků SDL v místě při zachování samostatnosti každého z nich - není omezen. Vznik základního článku SDL se oznámí okresnímu výboru. Písemným vzetím na vědomí ze strany OV SDL, popř. CV SDL, nabývá oprávnění jednat jménem strany v rozsahu stanoveném (článkem V.) Stanovami. Členská schůze základního článku volí nadpoloviční většinou všech členů svého předsedu a jednoho z členů pověřuje jednou ročně provedením revize hospodaření. Tvoří-li základní článek více než 10 členů, volí členská schůze předsedu a výbor.
2. Základní články SDL, vyvíjející svou činnost na území okresů a statutárních měst, volí ze svých členů na okresních a městských konferencích okresní a městské výbory SDL, okresní a městské revizní a rozhodčí komise a delegáty sjezdu SDL podle klíče stanoveného celostátním výborem SDL. Městská konference má přitom právo rozhodnout o organizační struktuře SDL ve statutárním městě podle konkrétních podmínek. Zvolené okresní a jim na roveň postavené městské výbory a okresní (městské) revizní a rozhodčí komise si následně ze svého středu volí předsedu a místopředsedy. Okresní (městskou) konferenci svolává OV (MěV) SDL jednou za dva roky. Mimořádnou okresní (městskou) konferenci je OV (MěV) SDL povinen svolat na základě požadavku nejméně 1/3 všech základních článků okresu (města), stejně jako na žádost CV SDL.
3. Nejvyšším orgánem SDL je sjezd, který svolává CV SDL jednou za dva roky podle klíče stanovovaného CV SDL z počtu členů SDL pro každý sjezd zvlášť. Mimořádný sjezd je CV SDL povinen svolat, rozhodne-li o tom svým usnesením, pro které se vyslovily 3/5 všech členů CV SDL, nebo na žádost nejméně 1/3 mimořádných okresních a jim na roveň postavených městských konferencí. K přípravě parlamentních voleb svolává CV SDL celostátní konference, které schvalují volební program a strategii SDL v takových volbách, a to včetně účasti SDL ve volebních koalicích.
4. Sjezd SDL schvaluje Stanovy a Program SDL, výši členských příspěvků a jejich rozdělení, a volí celostátní výbor, předsedu SDL, revizní a rozhodčí komise SDL. Sjezd rozhodne o způsobu volby těchto orgánů.
5. Celostátní výbor SDL řídí činnost strany mezi sjezdy. CV SDL ze svého středu volí výkonnou radu, kterou vedle sjezdem voleného předsedy SDL tvoří dále místopředsedové a členové výkonné rady bez funkce.
6. Revizní a rozhodčí komise SDL jsou volenými, nezávislými, kolektivními orgány SDL pro revizní a rozhodčí činnost. Rozhodčí komise SDL je rovněž odvolacím orgánem příslušným rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím okresních rozhodčích komisí. Činnost obou komisí se řídí jejich statuty, které přijímají zvolené komise na svém prvém zasedání. Statuty komisí přitom musí být v souladu jak s obecně závaznými právními předpisy, tak s platnými Stanovami SDL.
7. Všechny volené orgány SDL mají právo kooptace, a to maximálně do výše 1/4 počtu členů voleného orgánu. Volební období v SDL je dvouleté.
8. Organizační, administrativní a hospodářské věci SDL mezi zasedáními CV SDL provádí a zajišťuje sekretariát CV SDL. V zájmu větší akceschopnosti, otevřenosti, odbornosti a účinnosti práce SDL jako celku i v každém místě mohou: a) všechny volené orgány SDL - vytvářet poradní sbory, složené z občanů ČR, jimž jsou blízké programové cíle SDL a chtějí k jejich naplnění přispět, - uzavírat dohody o politické spolupráci s občanskými profesními a zájmovými sdruženími a politickými stranami levice a středu a b) okresní výbory SDL ve větších územních celcích (např. bývalých krajích) vytvářet ze svých členů společné oblastní rady jako poradní a koordinační orgány CV SDL pro danou oblast.

Článek V. Statutární zástupci
1. Jménem právního subjektu je oprávněn jednat vždy jen jeho předseda a místopředseda, kteří jsou z titulu funkce jeho statutárními zástupci.
2. Právní úkony, z nichž pro subjekt plynou závazky, musí být činěny vždy dvěma statutárními zástupci společně.

Článek VI. - Hospodaření SDL
1. Hospodaření SDL s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o sdružování v politických stranách a dalšími obecně závaznými právními předpisy, platnými pro politické strany a politická hnutí.
2. Nemovitý majetek ve prospěch strany nabývat a nakládat s ním je oprávněn výlučně CV SDL, jehož statutárními zástupci jsou předseda a místopředsedové.
3. Finanční prostředky pro svou činnost získává SDL z členských příspěvků, příspěvků ze státního rozpočtu ČR, darů, případně dalších příjmů, vyjmenovaných v ust. §17 odst. 3 cit. zák., o sdružování v politických stranách a hnutích.
4. Účetnictví SDL podle zák. č. 563/1991 Sb. ve znění změn provedených cit. zák. vede sekretariát CV SDL.
5. Základní články SDL a OV a jim na roveň postavené MěV SDL hospodaří s částí členských příspěvků, která jim náleží z rozhodnutí sjezdu SDL a finančními prostředky přidělovanými jim rozhodnutími CV SDL.
6. Hospodaření SDL upravují hospodářské směrnice schvalované CV SDL.

Článek VII. - Společná a závěrečná ustanovení
1. Stanovy a Program SDL jsou přijímány sjezdem SDL. Dílčí změny ve Stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i CV SDL.
2. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli článku a orgánu SDL o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. SDL se zrušuje dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickými stranami. Rozhodnutí o zrušení strany je oprávněn učinit sjezd a mimořádný sjezd SDL nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Celostátní konference svolaná k přípravě parlamentních voleb může 3/5 většinou přítomných delegátů rozhodnout pouze o sloučení s jinou politickou stranou či politickými stranami.
4. V případě zrušení SDL dobrovolným rozpuštěním, jmenuje orgán, který o tom rozhodl, likvidátora. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků SDL tímto způsobem zaniklé bude poukázán na konta v době likvidace existujících neziskových organizací podporujících vzdělanost v ČR.