SDL před parlamentními volbami


Strana demokratické levice patří k nejmladším politickým stranám v České republice. Je to nekomunistická, socialistická strana, která nabízí reálnou cestu ke slušnému životu v moderním demokratickém státě.

SDL vstoupila do české politiky s kategorickým požadavkem dodržování ústavnosti v činnosti všech státních orgánů, zejména vlády a parlamentu. Vedlo ji k tomu poznání, že Ústava, stejně tak jako Listina základních práv a svobod, se dosud v České republice nestala - ke škodě občanů - páteří hospodářských, sociálních a politických reforem. Naopak. Ústava i Listina jsou soustavně porušovány a obcházeny.

SDL považuje za selhání parlamentu, že nenaplnil Ústavu a nezajistil její dodržování. Dosud nebyly zřízeny vyšší územní samosprávné celky, Senát, Nejvyšší správní soud a finanční prokuratura. Chybí ústavní zákon o referendu, zákon o výhradním vlastnictví státu a obcí a zákon o střetu veřejného a soukromého zájmu státních činitelů. Chybí zákon, který by zajistil odborně zdatnou, politicky nezávislou a levnou státní správu.

Práva, zaručená Ústavou, se omezují. Jde zejména o práva sociální a hospodářská, která jsou pro život lidí zvlášť důležitá: právo na práci, na stávku, na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, na zvláštní ochranu dětí a mladistvých, právo na ochranu zdraví, na vzdělání, na příznivé životní prostředí a další. Vládní koalice dává přednost urychlenému dokončení ekonomických a politických změn a podceňuje ústavnost a kontrolní mechanismy právního státu.

SDL opětovně varovala, že taková politika je nebezpečná nejen pro demokracii a českou ekonomiku, ale i pro slušný a bezpečný život občanů.

SDL se znepokojením pozoruje, jak se do českých rodin vkrádá nejistota a strach z budoucnosti, jak z naší společnosti mizí solidarita, porozumění pro slabší a snaha jim pomáhat. Stále více lidských hodnot - zdraví, vzdělání, kultura a sport - se poměřuje pouze penězi. Transformace se od počátku uskutečňovala především jako majetkový převrat,nadto nedostatečně chráněný před protekcemi, podvody a nehospodárností. Z tohoto procesu, špatně řízeného vládou, se vytratila sociální spravedlnost i rovnost příležitostí a zájem o člověka a jeho osudy.

Jako počátek nápravy je podle SDL nutno po volbách v celé republice a na všech úrovních státního aparátu obnovit úctu k právu a zajistit přísné dodržování ústavy i mezinárodních smluv o lidských právech. Z právního řádu i veřejného života je nutno odstranit vše, co umožňuje legální výprodej národního majetku do ciziny, korupci a rozkrádání a co porušuje rovnost občanů i vlastníků, zejména družstev a drobných a středních podnikatelů. Odstranit je nutno také vše, co poškozuje práva občanů, zejména tzv. lustrační zákon a zákon o protiprávnosti komunistického režimu.

SDL připravuje pro nový parlament zákony, které v souladu s ústavou zaručí bezplatné zdravotnictví a školství, kvalitní sociální péči a důchodové zabezpečení i státní podporu vědy, kultury, tělesné výchovy a sportu. Požaduje, aby stát účinně chránil občany před kriminalitou a byrokratickou zvůlí, a to bez ohledu na majetek, společenské postavení a stranickou příslušnost. Podporuje rovněž zřízení ombudsmana - ochránce práv občanů. Argumenty, že na to vše schází peníze, jsou falešné. Vláda, která by se svědomitě starala o daňové výnosy a prosperitu českého hospodářství, by nemusela ke škodě lidí škudlit na výdajích.

SDL pokládá za neutěšený stav životního prostředí v České republice, který zdaleka není jen dědictvím předlistopadového režimu. Účinnou ekologickou ochranu nelze odkládat na lepší časy ani přesouvat jen na občany a organizace.I v tržním hospodářství je péče o zdravé životní prostředí jedním z hlavních úkolů státu. Je třeba stanovit zákonem, že stát i noví vlastníci musí se svým majetkem hospodařit ekologicky.

Koncem roku l992 se nikoli z vůle občanů uzavřely dějiny Československa a vznikl nový český stát. Zajistit jeho mezinárodní prestiž je obtížnější než předtím. Za základ vyvážené zahraniční politiky, která může České republice přinést pevné postavení v mezinárodním společenství a zajistit bezpečnost, považuje SDL rozvoj dobrých vztahů především s našimi sousedy. Konec studené války otevřel perspektivu spolupráce bez ohledu na dřívější rozdělení Evropy. Tuto perspektivu je nutno využít, nikoli ji promarnit.

SDL podporuje vstup České republiky do Evropské unie a požaduje, aby se na něj Česká republika soustavně a pečlivě připravovala. Členství v Severoatlantickém paktu, který se ve své současné podobě přežil, SDL odmítá. Za zcela nezbytné považuje, aby o začlenění České republiky do jakýchkoli nadnárodních struktur rozhodovali občané v referendu.

SDL je přesvědčena, že své místo v politice i v občanském životě má nejen evropanství a otevřenost světu, ale i vlastenectví. Přítomnost a budoucnost České republiky nelze oddělovat od poctivé práce, která byla vykonána v minulosti, a která si zaslouží úctu.

V komunálních volbách v r. 1994, které byly prvními volbami za dobu její existence, SDL uspěla ve městech a vesnicích, kde kandidovala. Na práci obecních zastupitelstev se dnes podílejí starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelé, zvolení za SDL. V současnosti se SDL připravuje na parlamentní volby.

Volební program SDL vzniká v demokratické straně, oproštěné od kádrování a starých praktik a otevřené spolupráci se všemi politickými partnery od leva do středu. Program SDL je klíčem, který otevírá dveře k lepší budoucnosti.

Kontaktní adresa:
Strana demokratické levice, Žitná 49, 110 00Praha 1, tel.: 02/24221313, tel.a fax: 02/24221506