SDL před parlamentními volbamiStrana demokratické levice (SDL) je stranou socialistické orientace. Sdružuje občany České republiky bez rozdílu vyznání a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem na sociální spravedlnosti a na prosperitě českého státu a jeho občanů. SDL jde o to, aby současná pravicová vláda byla nahrazena vládou levého středu. Od ostatních levicových stran se SDL odlišuje v některých cílech i v řadě praktických postupů. SDL netřídí levicové politické strany na demokratické a nedemokratické. Jako jediná usiluje činy o dialog a spolupráci se stranami levice a středu v České republice. Hlásí se k politice Socialistické internacionály, ve které spatřuje velké světové společenství socialistů a sociálních demokratů. Strana demokratické levice vstoupila v roce 1993 do české politiky s požadavkem dodržování ústavnosti v činnosti státních orgánů, zejména vlády a parlamentu. Vedlo ji k tomu poznání, že Ústava, stejně jako Listina základních práv a svobod, se dosud nestala právním základem hospodářských, sociálních a politických reforem. Naopak, jsou porušovány a obcházeny. SDL považuje za selhání parlamentu, že nenaplnil Ústavu, nezajistil její dodržování a nevytvořil územní samosprávné celky jako přirozenou součást moderní společnosti. Vládní koalice dává přednost urychlenému dokončení ekonomických a politických změn a podceňuje ústavnost a kontrolní mechanismy právního státu. Taková politika je nebezpečná nejen pro demokracii a českou ekonomiku, ale i pro slušný a bezpečný život občanů. SDL se znepokojením pozoruje, jak se do českých rodin vkrádá nejistota z budoucnosti, jak z naší společnosti mizí solidarita, porozumění pro slabší a snaha jim pomáhat. Stále více lidských hodnot - zdraví, vzdělání, kultura a sport - se poměřuje pouze penězi. Transformace se uskutečňovala především jako majetkový převrat, nadto nedostatečně chráněný před protekcemi, podvody a nehospodárností. Z tohoto procesu, špatně řízeného vládou, se vytratila sociální spravedlnost i rovnost příležitostí a zájem o člověka a jeho osudy. Vládě a ministerstvům, které odpovídají za správu důležitých úseků života společnosti, jako je např. zdravotnictví, školství, kultura, sociální péče, ochrana životního prostředí, ale i obrana, bezpečnost, zahraniční obchod a železniční doprava, stále chybí moderní koncepce. Působení vlády i ministerstev na těchto úsecích spočívá především v chaotických privatizacích, reorganizacích a personálních změnách, které jsou ve svých důsledcích mimořádně nákladné a často ochromují činnost společensky potřebné složky a zařízení. Současný parlament, který je dnes ve vleku nátlakových skupin, tomu nejen nedokázal s využitím svých zákonodárných a kontrolních pravomocí čelit, ale svou z velké části neprofesionální činností mnohdy přímo vytvářel prostor. Na otázky o výsledcích transformační politiky vládní koalice, které si klademe, odpovídáme: 1. Vládní koalice pojala transformaci společnosti především jako majetkový převrat, se všemi tíživými důsledky pro řadové občany a morálku společnosti. 2. Vládní koalice transformaci nezvládla a její politika není pro republiku perspektivní. 3. Vládní koalice je natolik spojena s negativními jevy, které transformaci provázejí, že nemá vůli a zájem je odstranit. 4. Obranou vládní koalice před kritikou je oficiální lakování krizových jevů na růžovo, jejich zlehčování a růst arogance moci.Co chceme Je nejvyšší čas zastavit nepříznivý vývoj, zvýšit dynamiku národního hospodářství a zabezpečit spravedlivý přístup všech k výsledkům společenského pokroku. Je nejvyššší čas, aby stát a samosprávné orgány plnily své povinnosti vůči občanům, ústava a obecně uznávané principy morálky se staly přirozeným základem veřejného života i podnikání, a aby životní prostředí netrpělo kořistickými zájmy. SDL chce, aby cílem všech politických i ekonomických reforem byl svobodný, spokojený a bezpečný život lidu České republiky. Jako počátek náprav je podle SDL nutno po volbách v celé republice a na všech úrovních státního aparátu obnovit úctu k právu, vybudovat územní samosprávu a zajistit přísné dodržování ústavy i mezinárodních smluv o lidských právech. Z právního řádu i veřejného života je nutno odstranit vše, co umožňuje legální výprodej národního majetku do ciziny, korupci a rozkrádání a co porušuje rovnost občanů i vlastníků, zejména družstev a drobných a středních podnikatelů. Odstranit je nutno také vše, co omezuje politická, sociální a jiná práva občanů. SDL připravuje pro nový parlament zákony, které v souladu s ústavou zaručí bezplatné zdravotnictví a školství, kvalitní sociální péči a důchodové zabezpečení i státní podporu vědy, kultury, tělesné výchovy a sportu. Požaduje, aby stát a orgány samosprávy účinně chránily občany před zločinností a byrokratickou zvůlí, a to bez ohledu na majetek, společenské postavení a stranickou příslušnost. Argumenty, že na to vše schází peníze, jsou falešné. Vláda, která by se svědomitě starala o prosperitu českého hospodářství a o vybírání daní, by nemusela ke škodě lidí škudlit na výdajích. SDL pokládá za neutěšený stav životního prostředí v České republice, který zdaleka není jen dědictvím předlistopadového režimu. Ekologickou ochranu nelze odkládat na lepší časy ani přesouvat jen na občany a organizace. I v tržním hospodářství je péče o zdravé životní prostředí jedním z hlavních úkolů státu a samosprávy. Je třeba stanovit zákonem, že stát i noví vlastníci musí se svým majetkem hospodařit ekologicky. Koncem roku 1992 se nikoli z vůle občanů uzavřely dějiny Československa a vznikl nový český stát. Zajistit jeho mezinárodní prestiž je obtížnější než předtím. Za základ vyvážené zahraniční politiky, která může České republice přinést pevné postavení ve světovém společenství a zajistit bezpečnost, považuje SDL rozvoj dobrých vztahů především s našimi sousedy. Konec studené války otevřel perspektivu spolupráce bez ohledu na dřívější rozdělení Evropy. Tuto perspektivu je nutno využít, nikoli ji promarnit. Proto SDL podporuje vstup České republiky do Evropské unie a požaduje, aby se na něj Česká republika soustavně a pečlivě připravovala. Severoatlantická aliance se však ve své současné podobě podle názoru SDL přežila. Vstupovat do NATO jako štítu proti Východu a snažit se vnášet do něj protiruskou orientaci SDL odmítá. Za zcela nezbytné považuje, aby o začlenění České republiky do jakýchkoli nadnárodních struktur rozhodovali občané v referendu. SDL požaduje, aby dobré sousedské vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo byly do budoucna založeny na jasném a nedvojsmyslném prohlášení parlamentů obou států, že z minulosti nevyplývají pro Českou republiku a pro Spolkovou republiku Německo žádné vzájemné právní ani politické závazky. SDL je přesvědčena, že své místo v politice i v občanském životě má nejen evropanství a otevřenost světu, ale i vlastenectví. Přítomnost a budoucnost České republiky nelze oddělovat od poctivé práce, která byla vykonána v minulosti a zaslouží si úctu. V komunálních volbách v r. 1994, které byly prvními volbami za dobu její existence, SDL uspěla ve městech a vesnicích, kde kandidovala. Na práci obecních zastupitelstev se dnes podílejí starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelé, zvolení za SDL.

Kontaktní adresa:
Strana demokratické levice, Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel.: 02/24221313, tel. a fax: 02/24221506.