STRANA DEMOKRATICKÉ LEVICE (SDL)

Strana demokratické levice (SDL) vznikla v roce 1993. Její základ utvořil reformní proud v KSČM a hnutí Demokratická levice. Ustavující 1. sjezd strany se konal v říjnu 1993 a předsedou byl zvolen Josef Mečl. 2. sjezd SDL, který proběhl v březnu 1995, mimo jiné schválil Stanovy SDL a Politický program strany. V únoru 1996 se konala Celostátní konference, na které byl schválen Volební program SDL.

Členové SDL se sdružují v základních organizacích, které volí okresní a městské výbory SDL. Nejvyšším orgánem je sjezd, který je svoláván Celostátním výborem SDL (CV SDL) jednou za dva roky. Mezi sjezdy řídí činnost strany CV SDL, který ze svého středu volí jedenáctičlennou Výkonnou radu. V současné době je v čele strany stále Josef Mečl, místopředsedy jsou Stanislava Zajícová, František Suchý, Božena Kremláčková a Fedor Chomča.

V roce 1994 se SDL zúčastnila komunálních voleb a místech, kde kandidovala, dosáhla volebního úspěchu. SDL má 210 členů zastupitelstev, někteří z nich byli zvoleni starosty, místostarosty, členy rad.

SDL je levicová, nekomunistická politická strana, hlásící se k politice Socialistické internacionály. V politickém programu, schváleném na 2. sjezdu SDL, se strana profiluje jako strana socialistické orientace, sdružující občany ČR bez rozdílu vyznání a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem o sociální spravedlnost a prosperitu ČR a jejích občanů. SDL je opoziční mimoparlamentní strana. Počátkem března 1996 tvořilo podle informací strany členskou základnu SDL 5889 lidí.

V průběhu roku 1995, v souvislosti s přípravou na parlamentní volby, jednali představitelé SDL s předsedy některých levicových stran o možné spolupráci a společné účasti v letošních volbách, zejména s předsedou ČSSD Milošem Zemanem a představiteli strany Levý blok. Současně SDL vyzvala ke společnému postupu v parlamentních volbách i další levicové politické strany a navrhla jim vytvoření tzv. socialistické koalice, která, podle názoru SDL, je v této době jedinou možností, jak nahradit současnou vládní koalici vládou levého středu. Iniciativy SDL nebyly ostatními politickými stranami akceptovány.

Poslední celostátní konference SDL v únoru 1996 proto s konečnou platností rozhodla o samostatné účasti strany v parlamentních volbách ve všech volebních krajích. Hlavní myšlenkou programu SDL je přísné dodržování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Přímou cestu k řešení současných problémů a nedostatků vidí SDL v nahrazení dnešní pravicové vlády vládou levého středu - vládou bez ODS. SDL souhlasí se vstupem ČR do EU, ale je proti vstupu ČR do NATO s tím, že v obou případech požaduje referendum. SDL souhlasí s tím, aby vztahy mezi ČR a SRN byly založeny na jasném prohlášení obou zemí, že z minulosti nevyplývají pro ČR ani pro SRN žádné právní a politické závazky.

V odhadech dubnových volebních preferencí agentur FACTUM, STEM a IVVM není SDL a její potenciální voličská základna uváděna.

PRAHA (ČTA) Miroslava ZaisováProfily politickych stran